Η Στελέχωση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ως Παράγοντας της Εύρυθμης Λειτουργίας τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επαμεινώνδας Αθανασιάδης

 

Η Στελέχωση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ως Παράγοντας της Εύρυθμης Λειτουργίας τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Αντικείμενο της έρευνας αυτής ήταν να καταγραφούν ο σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και να προταθούν μέτρα βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους. Προκειμένου να υλοποιηθεί ο σκοπός της έρευνας κατεγράφησαν οι δομές των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., παρουσιάσθηκε η σχετική βιβλιογραφία και τελικώς μέσω έρευνας πεδίου συλλέχθηκαν δεδομένα.

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2015. Συμμετείχαν 5 (πέντε) ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επί συνόλου 13 (δεκατριών) Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήτοι: τα  ΚΕ.Δ.Δ.Υ. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πελοπονήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας. Το  δείγμα αυτό αποτελεί περίπου το 40% της Ελληνικής Επικράτειας. Συμμετείχαν στην έρευνα οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι που στελεχώνουν τις παραπάνω δομές.

Όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα της έρευνας τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αντιμετωπίζουν προβλήματα το μεγαλύτερο μέρος των οποίων δημιουργείται από την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Η εργασία συντίθεται από πέντε κεφάλαια. Στα πρώτα τέσσερα ανιχνεύεται το πρόβλημα, ενώ στο τελευταίο παρουσιάζονται τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας.

 

Λέξεις κλειδιά:  άτομα με ειδικές ανάγκες, Εκπαίδευση, ΚΕΔΔΥ, εμπειρική έρευνα, κράτος Πρόνοια

Related Articles