Οι Επιδράσεις της Σύγχρονης Τεχνολογίας στη Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών στους ΟΤΑ. Η Συμβολή των ΚΕΠ στην Εξυπηρέτηση του Πολίτη.

Χαράλαμπος Αγγελόπουλος

Οι Επιδράσεις της Σύγχρονης Τεχνολογίας στη Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών στους ΟΤΑ. Η Συμβολή των ΚΕΠ στην Εξυπηρέτηση του Πολίτη.

 

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματοποιείται στα πλαίσια της συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική» του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  μέσω της μέτρησης του  βαθμού ικανοποίησης των πολιτών  από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τα τελευταία χρόνια, μέσα σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον με την τεχνολογία να παίζει βασικό ρολό στην καθημερινότητα μας η δημόσια διοίκηση καλείτε να ανταποκριθεί στις  απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής

Η ελληνική δημόσια διοίκηση είχε ανάπτυξη ένα πολύπλοκο λειτουργικό σύστημα διοικήσεως το οποίο επιβράδυνε την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης. Η γραφειοκρατία ήταν κύριο χαρακτηριστικό της δημόσιας διοίκησης .

Η οικονομική και τεχνολογική εξέλιξη της εποχής μας σε συνάρτηση με την αύξηση των απαιτήσεων από τους πολίτες έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη διεύρυνσης της δημόσιας διοίκησης.

Αυτή η ανάγκη για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της δημόσιας διοίκησης οδήγησε την σύσταση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών «ΚΕΠ». Τα ΚΕΠ δημιουργήθηκαν ως ενδιάμεσο σταθμό ανάμεσα στους πολίτες και τη δημόσια διοίκηση με στόχο την διεκπεραίωση των ατομικών υποθέσεων του πολίτη.

Η πρόθεση της Πολιτείας για Διοικητική Μεταρρύθμιση για το σύνολο του δημοσίου τομέα, τα σχέδια για εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, έχουν επηρεάσει αισθητά την λειτουργία των  Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σκοπός σύνταξης της παρούσας έρευνας είναι η εύρεση ,μέτρηση και αποτύπωση της ικανοποίησης των πολιτών από τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) .

Η ιδέα για την εκπόνηση της προτεινόμενης έρευνας προκύπτει τόσο από προσωπικό όσο και από επαγγελματικό ενδιαφέρον ως δημοτικός υπάλληλος στο Δήμο Αθηναίων.

 

Λέξεις Κλειδιά :

ΚΕΠ, Κέντρο, Εξυπηρέτησης, Πολιτών, Δημόσια, Διοίκηση , ΟΤΑ, Τεχνολογίες , Ικανοποίηση , Γραφειοκρατία , Πληροφορική , Ηλεκτρονική, Διακυβέρνηση

Related Articles