Η διαφθορά στο δημόσιο τομέα και η συμβολή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην αντιμετώπισή της

Ελένη Αβδούλου

«Η διαφθορά στο δημόσιο τομέα και η συμβολή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  στην αντιμετώπισή της»

Περίληψη

 

Η καταπολέμηση της διαφθοράς συγκεντρώνει το έντονο ενδιαφέρον των κρατών και των διεθνών οργανισμών, καθώς ο περιορισμός της, θεωρείται αναγκαίος για τη βελτίωση του επιπέδου της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επιδιώκεται η αύξηση της αποδοτικότητας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα, στα πλαίσια της χρηστής διακυβέρνησης. Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί η συμβολή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην αντιμετώπιση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Η θεωρητική προσέγγιση του θέματος πραγματοποιείται μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης, ενώ η εμπειρική προσέγγιση πραγματοποιείται μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους εργαζόμενους στις Δ.Ο.Υ στην περιοχή της Αττικής. Η ανάλυση των στοιχείων που θα προκύψουν από την καταγραφή των απόψεων των εργαζομένων σε συνδυασμό με τα στοιχεία από τη θεωρητική προσέγγιση έχουν ως στόχο να μας βοηθήσουν να φτάσουμε σε σημαντικά συμπεράσματα και σε συγκεκριμένες προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς μέσω της επιτυχούς ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

Λέξεις  κλειδιά: Διαφθορά, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Δημόσιος Τομέας

Related Articles