Σύγκριση του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Federal Reserve System

Φωτίου Δήμητρα Παρασκευή

Σύγκριση του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Federal Reserve System

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Προτού γίνει αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των δύο τραπεζών θα μελετηθούν η πορεία προς τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δημιουργία της ομοσπονδίας και η σχέση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ αντίστοιχα. Ακόμα θα γίνει αναφορά στην πορεία τους κατά τη διάρκεια της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι συγκεκριμένες τράπεζες διότι αποτελούν τον πυρήνα άσκησης της νομισματικής πολιτικής των δύο μεγαλύτερων οικονομικών δυνάμεων της σημερινής εποχής. Σε ένα περιβάλλον συνεχών διαταραχών, οι δύο παραπάνω χώρες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία και τους συσχετισμούς ισχύος και για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να γίνει έρευνα σχετικά με την μέχρι τώρα πορεία της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

 

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Federal Reserve System, νομισματική πολιτική, δημοσιονομική πολιτική, παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση

 

Related Articles