Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Παλάγκα Όλγα

«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Ολοένα και περισσότερο η διάσταση του πολιτισμού αναγνωρίζεται ως βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής διαδικασίας και ιδιαίτερα της βιώσιμης ανάπτυξης. Μάλιστα είναι τέτοια η σημασία που της αποδίδεται ώστε σε σημαντικό τμήμα της διεθνούς βιβλιογραφίας να θεωρείται μαζί με την περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική μεγέθυνση ως ο τέταρτος πυλώνας της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η συμβολή του Πολιτισμού, στην ανάπτυξη μίας τοπικής κοινωνίας. Μελέτη περίπτωσης αποτελεί η Περιφερειακή ενότητα Πιερίας, όπου ο πολιτισμός έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ως Νομαρχία παλαιότερα αλλά και ως Περιφέρεια, μετά το Πρόγραμμα Καλλικράτη[1]. Διερευνώνται τα θέματα σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά και την απήχηση που έχει στους κατοίκους της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Μέσα από την παρούσα έρευνα θα διερευνηθεί ο ρόλος του πολιτισμού στην τοπική ανάπτυξη μέσα από την διεύρυνση της σχέσης και διασύνδεσης του με τον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί μοχλό οικονομικής ανάπτυξης στη περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ένας όρος που έχει διαμορφωθεί εδώ και περισσότερα από τριάντα έτη. Ολοένα και μεγαλύτερη σημασία δίδεται στον όρο αυτό, καθώς ενισχύει στην σύγχρονη πολιτική ατζέντα τους πυλώνες του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ευημερίας. Κατά τα τελευταία έτη των γενικευμένων οικονομικών δυσχερειών, η βιώσιμη ανάπτυξη έχει τεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος καθώς εκτός από τα οικονομικά προβλήματα, η απειλή έχει ενταθεί τόσο σχετικά με το περιβάλλον, όσο και την κοινωνική ευημερία. Η επιλογή του Πολιτισμού ως μέσο τοπικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης επιλέχθηκε να μελετηθεί στην παρούσα έρευνα καθώς ο πολιτισμός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε κοινωνίας εφόσον διαμορφώνει την συνείδηση και την ταυτότητα κάθε κοινωνίας. Η μελέτη περίπτωσης της Περιφερειακής ενότητας Πιερίας επιλέχθηκε καθώς λόγω του Πολιτισμικού αποθέματος που διαθέτει, αλλά και της γεωγραφικής της θέσης, διατηρεί έντονη τουριστική δραστηριότητα. Τέλος, κατά την κρίσιμη περίοδο όπου διανύουμε, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε αυτό των ηθικών αξιών, η αποσαφήνιση της συμβολής του πολιτισμού σε ατομικό αλλά κυρίως σε συλλογικό επίπεδο καθίσταται αναγκαία.

 

 

Σημαντικοί όροι: τοπική ανάπτυξη, πολιτιστική κληρονομιά, βιώσιμη ανάπτυξη, Περιφερειακή ενότητα Πιερίας

 

[1] ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, (2010), NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852-Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης

 

Related Articles