ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΚΑ (ΤΕΩΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Σακαρέλλου Αικατερίνη

ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΚΑ (ΤΕΩΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Περίληψη

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις εργαζομένων στη δημόσια ασφάλιση, αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΕΦΚΑ. Για τους σκοπούς της έρευνας, δημιουργήθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο, το οποίο σχετίζεται με τις απόψεις των ερωτηθέντων ως προς τις λειτουργίες του συστήματος. Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν συνολικά 196 δημόσιοι υπάλληλοι όλων των βαθμίδων και υψηλόβαθμα στελέχη στον οργανισμό εργασίας τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αναφορικά με την ικανοποίηση του προσωπικού από την αποδοτικότητα του προγράμματος, οι απόψεις είναι ουδέτερες. Τα κριτήρια που παρακινούν στην επιλογή του προγράμματος, είναι η ευκολία στη χρήση του και η ευκολία στην εκμάθησή του. Μερικοί λόγοι μη χρήσης του πληροφοριακού συστήματος, είναι η επισφάλεια του απορρήτου, η δυσκολία χρήσης και η έλλειψη τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης. Αναφορικά με την ικανοποίηση του προσωπικού από τη χρηστικότητα του λογισμικού, φάνηκε πως μελλοντικά αυτό μπορεί να εντάξει δομικές μονάδες που λείπουν στην παρούσα φάση. Επίσης η χρήση του συστήματος απαιτεί περισσότερο χρόνο από ότι θα έπρεπε, σε σχέση με τους προϊσταμένους και τους διευθυντές, ενώ όσοι χρησιμοποιούν γενικότερα εφαρμογές πληροφορικής και διαδικτύου, θεωρούν ότι το πρόγραμμα επιτυγχάνει αποδοτική συνεργασία με άλλες βαθμίδες. Οι νεότεροι σε ηλικία εργαζόμενοι είναι πιο θετικοί ως προς το ότι η ευκολία στην εκμάθηση του προγράμματος είναι σημαντικός παράγοντας για την χρήση του. Επιπλέον, καθώς αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης, αυξάνεται και η σημαντικότητα της πληρότητας του συστήματος αναφορικά με τις λειτουργίες και τις φόρμες του προγράμματος για τη χρήση του. Οι απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι πιο θετικοί ως προς τη σημαντικότητα των ζητημάτων οργάνωσης, ώστε να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα. Ακόμη, οι ερωτηθέντες που χρησιμοποιούν εφαρμογές και υπηρεσίες πληροφορικής και διαδικτύου θεωρούν σημαντικότερη την ευκολία εκμάθησης του προγράμματος, τη χρήση του και την εξαγωγή στατιστικών, ώστε να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα, σε σχέση με όσους ερωτηθέντες δεν χρησιμοποιούν εφαρμογές και υπηρεσίες πληροφορικής. Καθώς αυξάνεται το επίπεδο της εκπαίδευσης, τόσο πιο αρνητικοί είναι οι ερωτηθέντες ως προς το ότι όλες οι απαιτήσεις του χρήστη καλύπτονται από τις λειτουργίες του συστήματος. Επιπλέον, φαίνεται πως οι ερωτηθέντες που χρησιμοποιούν εφαρμογές και υπηρεσίες πληροφορικής, είναι περισσότερο θετικοί αναφορικά με το ότι το σύστημα είναι απαραίτητο για τη σωστή εκτέλεση της εργασίας τους και πως θα έκαναν συστάσεις για το σύστημα αυτό.

Σημαντικοί Όροι: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, ΕΦΚΑ, δημόσια ασφάλιση, αποδοτικότητα

 

Related Articles