ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ράννου Αλεξάνδρα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περίληψη

Μέσω του Προϋπολογισμού Προγραμμάτων παρέχεται η δυνατότητα του ελέγχου και του συντονισμού όλων των διαθέσιμων πόρων του Δημοσίου για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Η μέχρι σήμερα αξιολόγηση του Προϋπολογισμού, η οποία πραγματοποιείται μέσω της αποδοτικότητας της νομιμότητας και της κανονικότητας της δημόσιας δαπάνης, σύμφωνα με την εμπειρία που μας προσφέρεται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και χωρών εκτός αυτής, κρίνεται ελλιπής. Χώρες όπως η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο, διαπιστώνοντας ότι τα δημοσιονομικά τους συστήματα στηρίζονταν περισσότερο στο δικαστικό προληπτικό έλεγχο προτίμησαν να τον μεταβάλουν ή να την καταργήσουν.

Οι εμπειρίες που αποκομίζονται από χώρες του Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και που έχουν εφαρμόσει ήδη τον προϋπολογισμό προγραμμάτων είναι θετικές.

Ως εκ τούτου το αντικείμενο αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι, να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση της σύνταξης του προϋπολογισμού, καθώς και τον χρονικό ορίζοντα που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Επιπλέον να γίνει η περιγραφή των αλλαγών που θα προκύψουν με τον τρόπο που προτείνεται στην εργασία αυτή, προκειμένου - μέσω του κρατικού Προϋπολογισμού Προγραμμάτων - να βρεθούν τα αποτελεσματικότερα μέσα για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων και την πραγμάτωση του συγκεκριμένου προγράμματος.

 

Σημαντικοί Όροι: Προϋπολογισμός, Κοινωνική Πολιτική, Κρατικές Δαπάνες, Αξιολόγηση Αποδοτικότητας, Επίτευξη Στόχων, ΟΑΣΑ

 

Related Articles