Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM): ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ

“Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM): ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ.”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η χαρτογράφηση των διαδικασιών, δηλαδή η αφαιρετική διαγραμματική αποτύπωση των δραστηριοτήτων, της ροής πληροφορίας και της λογικής των αποφάσεων, συνιστά ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία στην διοίκηση επιχειρήσεων η οποία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος εφαρμογής στην δημόσια διοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού της, πρωτοπορεί στην μοντελοποίησή της όχι μόνο με την χρήση στατικών μοντέλων αλλά και με την αξιοποίηση δυναμικών μοντέλων που αποτυπώνουν ακολουθίες γεγονότων και σχέσεις αιτίας-αιτιατού. Τόσο η δευτερογενής όσο και η πρωτογενής έρευνα που έλαβε χώρα στις υπηρεσίες της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ως προς την διαδικασία αποτύπωσης, ροής και αποτίμησης της ροής των πληροφοριών, ανέδειξαν την αναγκαιότητα της μοντελοποίησής τους για την καλύτερη διαχείριση της πληροφορίας και της συνδεσιμότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων τμημάτων και τα όποια προβλήματα μπορεί να προκύψουν λόγω αλληλοεπικαλύψεων ή χρονοβόρων φάσεων. Τελικά, αποδεικνύεται πως η ορθή χαρτογράφηση και μετέπειτα μοντελοποίηση της διαδικασίας μπορεί να συντελέσει στην καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, να ενισχύσει την διαφάνεια των ενεργειών της δημόσιας διοίκησης και να καταπολεμήσει μέσα από αυτοματοποιημένους μηχανισμούς τα φαινόμενα διαφθοράς.

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΑΔΕ, διαδικασίες, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, διαφθορά, διαφάνεια, BPM

Related Articles