Η ΑΔΗΛΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννης Πρωτοψάλτης

Η ΑΔΗΛΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη αναλύεται το φαινόμενο της αδήλωτης εργασία στην Ελλάδα, τα αίτια, οι συνέπειες του φαινομένου καθώς και τα μέσα που προτείνονται για την καταπολέμηση του φαινομένου. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι και η προώθηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες εργοδοτών και εργαζομένων που καταφεύγουν στην πρακτική της αδήλωτης εργασίας. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά στις συμβάσεις εργασίας, στους μισθούς εργαζομένων, στους κανόνες που ρυθμίζουν την απασχόληση έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα προώθησης νέων κατηγοριών κανονικής εργασίας προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς που απασχολούνται σε αδήλωτες δραστηριότητες να νομιμοποιήσουν την κατάστασή τους, σύμφωνα με τις βέλτιστες τρέχουσες ρυθμιστικές πρακτικές που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές. Μελετήθηκε επίσης το φαινόμενο των μεταναστευτικών ρευμάτων και πως αυτό επηρεάζει το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας. Τέλος παρουσιάστηκε το πιλοτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του τριετούς σχεδίου - οδικού χάρτη του I.L.O. για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 2017-2019.

 

Σημαντικοί Όροι: Αδήλωτη εργασία, παραοικονομία, αυτοαπασχόληση, μεταναστευτικά ρεύματα

Related Articles