ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Θειακάκη Μαρία

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Περίληψη

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη του επιπέδου της φορολογικής συμμόρφωσης στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης και ο εντοπισμός των παραγόντων που οδηγούν τους φορολογούμενους σε παραβατική συμπεριφορά .

Η εργασία αυτή αποτελείται από 6 κεφάλαια.

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο φορολογικό τοπίο στην Ελλάδα, στις πηγές άντλησης φορολογικών εσόδων και τον τρόπο κατανομής του φορολογικού βάρους.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των εννοιών της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής  και της παραοικονομίας, οι τομείς που εντοπίζονται καθώς και οι τρόποι εμφάνισης τους.

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στη φορολογική συμμόρφωση, τα είδη φορολογικής συμμόρφωσης, τα μοντέλα φορολογικής συμμόρφωσης που υπάρχουν και πως μπορεί να επιτευχθεί.

 Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων. Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται σε εργαζόμενους και μη, ανεξαρτήτως  ηλικίας και εισοδηματικών και μορφωτικών κριτηρίων. Αναλύονται οι πεποιθήσεις των φορολογούμενων, η σχέση που έχουν με την φορολογική διοίκηση και οι λόγοι που δεν συμμορφώνονται φορολογικά.

Στο πέμπτο κεφάλαιο αφορά στα συμπεράσματα που εξάγονται από την έρευνα και τέλος το έκτο κεφάλαιο αφορά σε προτάσεις για την βελτίωση του επίπεδου της φορολογικής συμμόρφωσης.

Related Articles