Φοροφυγή – Παραοικονομία και τρόποι αντιμετώπισής τους

ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Φοροφυγή – Παραοικονομία και τρόποι αντιμετώπισής τους

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα ζητήματα σήμερα στην ελληνική πραγματικότητα, αυτό της φοροδιαφυγής, η οποία, σε συνύπαρξη με τη φοροαποφυγή και την παραοικονομία, στερεί σημαντικά ποσά εσόδων από τα κρατικά ταμεία. Προς αυτή την κατεύθυνση, η παρούσα εργασία θα έχει ως βασικό της άξονα τους τρόπους και τις μεθόδους μέσω των οποίων συντελείται σήμερα η φοροδιαφυγή καθώς επίσης και τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμησή της, κάνοντας αναφορά και στην έννοια της φοροαποφυγής και στην διασύνδεσή της με την φοροδιαφυγή, καθώς επίσης και στην παραοικονομία, στις συνέπειές της και στον τρόπο αντιμετώπισής της.

Για αυτό το λόγο, μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου θα γίνει προσπάθεια εξέτασης της αποτελεσματικότητας των μέτρων ελέγχου της φοροδιαφυγής σήμερα, ώστε εν συνεχεία να διατυπωθούν κατάλληλες προτάσεις βελτίωσης της αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού, καθώς επίσης και των φαινομένων της φοροαποφυγής και της παραοικονομίας.

Λέξεις κλειδιά: φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, φορολογικό σύστημα, έλεγχοι

Related Articles