Τρόποι βελτίωσης της Φορολογικής Συμμόρφωσης ως καθοριστικού παράγοντα των Δημοσίων Εσόδων

ΜΑΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

«Τρόποι βελτίωσης της Φορολογικής Συμμόρφωσης  ως καθοριστικού παράγοντα των Δημοσίων Εσόδων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Η Φορολογική Συμμόρφωση, αντανακλά το βαθμό που ο πολίτης εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, αλλά και γενικότερα το βαθμό που τηρεί ή παραλείπει να τηρεί τους φορολογικούς νόμους της χώρας του.

Σήμερα, οι πολίτες παγκοσμίως, αλλά ιδιαιτέρως στη χώρα μας, σε ένα μεγάλο ποσοστό τείνουν να μην συμμορφώνονται με τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Η μη φορολογική συμμόρφωση, η αλλιώς το «φορολογικό κενό», μπορεί να αφορά την μη καταβολή των οφειλόμενων φόρων, τη μη υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων, την απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή γενικά την καταστρατήγηση της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. Ως θέμα αυξημένης σπουδαιότητας, η φορολογική συμμόρφωση, για κάθε χώρα, είναι στόχος καθοριστικής σημασίας, καθώς η συμμόρφωση στις φορολογικές υποχρεώσεις επηρεάζει με τρόπο άμεσο και καταλυτικό τα δημόσια έσοδα. Η δε υστέρησή τους προκαλεί προβλήματα στο Κράτος και γενικότερα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

     Στη παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη φορολογική συμμόρφωση με θετικό ή αρνητικό τρόπο. Τέτοιοι παράγοντες ενδέχεται να αφορούν τον πολίτη και τη στάση του  απέναντι στο Κράτος και παράγοντες που αφορούν το ίδιο το Κράτος, όπως η μη εμπέδωση φορολογικής εμπιστοσύνης, η πολυνομία, η ατιμωρησία, η ασαφής και περίπλοκη νομοθεσία, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές κλπ.

     Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τους τρόπους και τις πρακτικές που πρέπει να υιοθετήσει σήμερα η Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου να αποτρέψει ή να περιορίσει τα φαινόμενα μη φορολογικής συμμόρφωσης, δηλαδή τρόπους που θα προάγουν την εθελοντική φορολογική συμμόρφωση, είτε μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, είτε  της εντατικοποίησης των φορολογικών ελέγχων, είτε με την υιοθέτηση αυστηρότερων ποινών, είτε με αναβάθμιση του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών  κλπ.

            Τέλος, με την βοήθεια έρευνας πεδίου μέσω σχετικού ερωτηματολογίου θα γίνει προσπάθεια προσέγγισης των λόγων για τους οποίους παρατηρούνται χαμηλά ποσοστά συμμόρφωσης στην Ελλάδα κατά την κρίση και τις πεποιθήσεις των ερωτηθέντων, με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα για το υπό διερεύνηση θέμα και να γίνουν

Σημαντικοί όροι : φορολογική συμμόρφωση, φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, παραοικονομία

Related Articles