ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

«ΤΟ  ΜΟΝΤΕΛΟ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ  ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΤΩΝ  Ο.Τ.Α.  ΚΑΙ  Η  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ –ΤΑΥΡΟΥ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι Παιδικοί σταθμοί είναι ένα πολύ μεγάλο σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι των σύγχρονων κοινωνιών και η συνέχεια των παλαιότερων Ιδρυμάτων Πρόνοιας. Σκοπός τους είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες  προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των βρεφών και των νηπίων μέσα από τις σωστές  συνθήκες αγωγής και μέριμνας.  Οι Παιδικοί Σταθμοί των Ο.Τ.Α. στην Ελλάδα βρίσκονται εκτός του Ελληνικού Εκπαιδευτικού συστήματος υπό την εποπτεία των Δήμων και του Υπουργείου Εσωτερικών οργανωτική  δομή και όλη η φιλοσοφία τους από την εκπαίδευση του προσωπικού έως τη διοίκηση είναι διαφορετική από των Νηπιαγωγείων. Επίσης αποτελούν τον μόνο θεσμό που συνδέεται με την αγωγή στην οποία εφαρμόζεται το σύστημα των Αξιών Τοποθέτησης, από το 2009  αξιοποιώντας  πόρους του ΕΣΠΑ. Το 2011 με το πρόγραμμα Καλλικράτης έγινε συγχώνευση Δήμων.

 Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει το μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών των Ο.Τ.Α  και να διερευνήσει τον βαθμό ικανοποίησης των γονέων από τις προσφερόμενες υπηρεσίες στα παιδιά τους, κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότητα των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών των Ο.Τ.Α. Περίπτωση υπό διερεύνηση της παρούσας έρευνας αποτελεί η περίπτωση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

Η ερευνητική προσέγγιση της μελέτης βασίζεται βιβλιογραφική επισκόπηση καθώς και στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης έτσι ώστε να μας δώσει την δυνατότητα να κατανοήσουμε τους στόχους και τις επιδιώξεις των παιδικών σταθμών των Ο.Τ.Α, αλλά και πώς αυτή εκπληρώνεται μέσω της σύστασης και λειτουργίας τους. Παράλληλα, πραγματοποιηθηκε έρευνα πεδίου προκειμένου να συλλεχθούν τα απαραίτητα πρωτογενή δεδομένα για την ολοκληρωμενη διερεύνηση του θέματος.

Επίσης,  κατά την συγγραφή της εν λόγω  εργασίας θα μας απασχολήσει η αποτελεσματικότητα  του μοντέλου  που  προαναφέραμε, εστιάζοντας  στο προσωπικό, στην διατροφή, στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, και τις κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές.

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Παιδικοί σταθμοί,  Ο.Τ.Α., Υπουργείο Εσωτερικών, Καλλικράτης, Κοινωνικό Όφελος, Αξία Τοποθέτησης        

Related Articles