Ελεγκτικά Σώματα της Δημόσιας Διοίκησης. Ο ρόλος τους στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην αποδοτικότητα του ελεγκτικού συστήματος

Φούρλα Παναγιώτα

Ελεγκτικά Σώματα της Δημόσιας Διοίκησης. Ο ρόλος τους στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην αποδοτικότητα του ελεγκτικού συστήματος.

Η περίπτωση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί το πολυσύνθετο φαινόμενο της διαφθοράς και η συμβολή των Ελεγκτικών Σωμάτων της Δημόσιας Διοίκησης στην καταπολέμησή της και επικεντρώνεται τελικά στο θεσμό του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) .

Η αξιολόγηση της λειτουργίας του ΓΕΔΔ οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του.

Η εργασία μέσω της περίπτωσης του ΓΕΔΔ σκοπεύει να καταδείξει την αποφασιστική συνεισφορά των Ελεγκτικών Σωμάτων στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών.

Τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας στηρίζονται από μεθοδολογική άποψη στη διερεύνηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, στην επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και των ετήσιων εκθέσεων του ΓΕΔΔ και στην πρωτογενή έρευνα

 

Σημαντικοί Όροι: Διαφθορά, Ελεγκτικά Σώματα, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσια Διοίκηση, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα

Related Articles