Η επίδραση της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ στα δημόσια έσοδα και στις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών.

Ταβιθά Τριανταφύλλου

Η επίδραση της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ στα δημόσια έσοδα και στις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών.

Μελέτη περίπτωσης: Τομέας παροχής υπηρεσιών εστίασης

Περίληψη

Η φορολογική πολιτική  αποτελεί μέρος της γενικότερης οικονομικής πολιτικής κάθε χώρας και κατά τον σχεδιασμό της λαμβάνονται υπόψιν ποικίλοι, οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες, που επηρεάζουν την οικονομία. Η παρούσα εργασία μελετά την επίδραση της εκάστοτε επιβαλλόμενης φορολογικής πολιτικής, μέσω του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, στην κοινωνική ευημερία μιας χώρας και ειδικότερα στη διαδικασία των δημοσίων εσόδων, καθώς και στις εκάστοτε καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών, με κυριότερη ανάλυση στον τομέα των υπηρεσιών εστίασης. Η επιβολή φόρων, όπως αυτή του Φ.Π.Α., τα τελευταία χρόνια  στη χώρα μας έχει αυξηθεί  αρκετές φορές. Στόχος της εργασίας είναι να αναλύσουμε εάν η συνεχής αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. ήταν ωφέλιμη, τόσο για την οικονομία στην αύξηση των  δημοσίων εσόδων, όσο και για την κοινωνία στην αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Επιπρόσθετα, θα γίνει ανάλυση των επιπτώσεων αυτής της αύξησης στον τομέα υπηρεσιών εστίασης και συγκεκριμένα για την φοροδιαφυγή που παρατηρείται στην οικονομία. Η μελέτη περίπτωσης αφορά έναν πολύ δυναμικό κλάδο της οικονομίας, καθώς στα χρόνια της κρίσης είναι σαφέστατη, αλλά και ανοδική η προτίμηση των επιχειρηματιών στην εστίαση. Η διερεύνηση του θέματος της εργασίας θα γίνει τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, μέσω της διεξαγωγής  έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου και την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, ενώ θα αναδείξουν τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη εξεύρεση λύσεων για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων και τη μείωση της φοροδιαφυγής. Παράλληλα, θα διατυπωθούν προτάσεις σχετικά με το πως η υφιστάμενη κατάσταση θα βελτιωθεί.

 

Λέξεις κλειδιά: Έμμεσος φόρος, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, εστίαση, Δημόσια Έσοδα, κατανάλωση, φοροδιαφυγή

Related Articles