Η Επιθεώρηση Εργασίας στην Ελλάδα

Χαράλαμπος Βούρτσης

Η Επιθεώρηση Εργασίας στην Ελλάδα

Οργανωτικές Προκλήσεις & Προοπτικές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ως κομβικού θεσμού  διακυβέρνησης της εργασίας στη Ελλάδα, μέσω της εις βάθος εξέτασης οργανωτικών όψεων της λειτουργίας αυτού (ενδεικτικά: ζητήματα προσωπικού, συντονισμού ελεγκτικών δραστηριοτήτων, διαδικασιών & οργάνων ελέγχου, κ.λπ.). Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ως ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, καλείται να ανταποκριθεί στο σημαντικό ρόλο του, αντιμετωπίζοντας πρόσθετες δυσκολίες σε ένα δυσμενές περιβάλλον εργασιακών σχέσεων κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος εφαρμογής των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής στη χώρα μας.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, η μελέτη θα εστιάσει σε επιμέρους στόχους, όπως η διαχρονική εξέλιξη της οργανωτικής φυσιογνωμίας του Σώματος, η ανάλυση της παρούσας οργανωτικής δομής, η σκιαγράφηση των ουσιωδών σημείων του πυρήνα λειτουργίας αυτού, η ανάδειξη και εξέταση των σημαντικότερων προβλημάτων, καθώς και των προκλήσεων που θέτει η ανάγκη στρατηγικής παρέμβασης της πολιτείας στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Μεθοδολογικά, η εργασία στηρίζεται στην εξέταση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε., τη μελέτη εγχειριδίων διεξαγωγής ελέγχων και πρακτικών επιτροπών εργασίας, τη συγκέντρωση μη επεξεργασμένου και δημοσιευμένου υλικού, παρατήρηση γεγονότων, στατιστικά δεδομένα, αρχειακό υλικό, συνεντεύξεις, δελτία τύπου Υπουργείου Εργασίας. Περαιτέρω, η εργασία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα πρωτογενούς ποιοτικής εμπειρικής έρευνας που διεξήχθη σε αριθμό επιλεγμένων στελεχών της Επιθεώρησης Εργασίας (ειδικοί επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία) με τη χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου.

 

Σημαντικοί Όροι: Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Σύστημα Διοίκησης Εργασίας, Οργάνωση Ελέγχων Εργασίας, Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου, Εργατική Νομοθεσία, Επιθεωρητής Εργασίας

Related Articles