Εύλογη διάρκεια δίκης (άρθρο 6§1) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Μελέτη περίπτωσης Ελλάδας

ΧΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εύλογη διάρκεια δίκης (άρθρο 6§1) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Μελέτη περίπτωσης Ελλάδας

 

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μου για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών – Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕυρΣΔΑ), αποτελεί μια διεθνή πολυμερή σύμβαση με ιδιαίτερη σημασία, καθότι θεσπίστηκε ένα σύστημα δικαστικής προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Το αρμόδιο όργανο που ιδρύθηκε για την εξέταση της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εφαρμογής της Σύμβασης από τα κράτη-μέλη που την έχουν κυρώσει, είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕυρΔΔΑ).

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί το ζήτημα της παραβίασης από τη χώρα μας όσον αφορά στο άρθρο 6§1 (εύλογη διάρκεια δίκης) και τη συμμόρφωσή μας ως προς την οργάνωση του νομικού μας συστήματος με σκοπό την άμβλυνση της βραδείας απονομής δικαιοσύνης

 

 

Σημαντικοί Όροι:Ανθρώπινα δικαιώματα, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εύλογη διάρκεια δίκης, άρθρο 6§1

Related Articles