Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα. Η εφαρμογή του Κανονισμού “Δουβλίνο ΙΙΙ”

Αικατερίνη Α. Κουσουμβρή

Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα. Η εφαρμογή του Κανονισμού “Δουβλίνο ΙΙΙ”

Περίληψη

 

Με την παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να περιγραφεί το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα καθώς και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται το κρίσιμο αυτό θέμα σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο. Κρίνεται απαραίτητο, να περιγραφεί η συνδρομή της Υπηρεσίας Ασύλου στην αντιμετώπισή του καθώς και οι διαδικασίες που ακολουθούνται ώστε να λάβει ο αιτών άσυλο, προσφυγικό καθεστώς ή καθεστώς επικουρικής προστασίας. Τέλος, θα γίνει εκτενής αναφορά στον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» στόχος του οποίου είναι να προσδιοριστεί το κράτος-μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας, η οποία υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα, καθώς και η διατήρηση της οικογενειακής ενότητας στην περίπτωση που μέλη οικογένειας βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη-μέλη της ΕΕ. Θα εξεταστεί τέλος η αναγκαιότητα αναθεώρησης του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, έτσι ώστε να στοχεύει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος και όχι μόνο στην αποσυμφόρηση της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

 

Λέξεις – κλειδιά: Πρόσφυγες, Μετανάστευση, Άσυλο, Συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας, Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ

Related Articles