Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών - ισχύουσα πρακτική και προοπτικές

Βασιλική Χρυσοβιτσιώτη

Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών - ισχύουσα πρακτική και προοπτικές

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η διαμόρφωση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου στο τομέα των δημόσιων συμβάσεων τέθηκε ως προτεραιότητα στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, με σκοπό την εξασφάλιση της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης, της βέλτιστης αξιοποίησης των δημόσιων πόρων και της ανάδειξης μιας ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς, τα οποία θα αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Στην προσπάθεια αυτή τέθηκε σε εφαρμογή η θεσμική μεταρρύθμιση στο χώρο των δημόσιων συμβάσεων με το νόμο 4412/2016, στην προσπάθεια ενσωμάτωσης των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ στην ελληνική νομοθεσία.

Με την παρούσα εργασία, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, επιχειρείται να αναδειχθούν σημαντικές πτυχές του συγκεκριμένου νομοθετήματος, κάνοντας αναφορά στις σημαντικότερες καινοτομίες που υιοθετούνται κατά την εφαρμογή του.

Εν συνεχεία, μέσω της επεξεργασίας στοιχείων που θα προκύψουν από μια εμπειρική έρευνα, θα γίνει προσπάθεια να διαπιστωθεί κατά πόσο οι στόχοι του νομοθέτη επιτυγχάνονται, δηλαδή κατά πόσο η εφαρμογή της νέας ρύθμισης έχει πετύχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός να εντοπισθούν και να προσδιορισθούν τα οφέλη που αποκομίζονται και αφετέρου να αναδειχθούν αδυναμίες και προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της ρύθμισης, διατυπώνοντας προτάσεις βελτίωσης για την επίτευξη μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, όπως υπαγορεύει η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020». (COM(2010)2020 τελικό)

 

Σημαντικοί Όροι: Ν. 4412/2016, Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/24/ΕΕ, Δημόσιες Συμβάσεις, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων, Στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Related Articles