ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (IPSAS)-ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

«ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (IPSAS)-ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Η μελέτη της δυνατότητας εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα- International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση αποτελεί τον στόχο της παρούσας εργασίας.

Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, η ανάγκη εκσυγχρονισμού, διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης της Εθνικής Δημοσιονομικής Πολιτικής, με τις ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς λογιστικές πρακτικές οδηγεί στην υιοθέτηση των IPSAS στον Δημόσιο Tομέα. Με την εφαρμογή των IPSAS, οι οικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων του Δημοσίου Τομέα θα απεικονίζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση και την εξελικτική πορεία των οικονομικών μεγεθών του κράτους.

Με την παρούσα εργασία παρουσιάζεται αρχικώς το υφιστάμενο λογιστικό πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης-Δημοσίου Τομέα, εν συνεχεία παρουσιάζονται τα IPSAS σε συσχέτιση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Ιδιωτικού Τομέα (IFRS), με ιδιαίτερη επισήμανση στα Πρότυπα που επιφέρουν σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις στην λογιστική απεικόνιση και επιμέτρηση των οικονομικών μεγεθών, καταγράφονται οι ενέργειες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης προς την κατεύθυνση υιοθέτησης των IPSAS με παράλληλη αναφορά στις ενέργειες που έχουν γίνει σε Ευρωπαϊκό και σε Διεθνές Επίπεδο, και ερευνάται κατά πόσο δύναται η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση να τα εφαρμόσει επιτυχώς.

 

Λέξεις – κλειδιά: Γενική Κυβέρνηση, Δημόσιο Λογιστικό, Απλογραφικό Λογιστικό Σύστημα, Διπλογραφικό Λογιστικό σύστημα, Λογιστική Ταμειακής και Δεδουλευμένης Βάσης, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα.

Related Articles