ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Πατσιούρα Ευαγγελία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της γενικότερης οικονομικής αστάθειας και της μεγαλύτερης ανάγκης εξεύρεσης εσόδων, η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει ενταθεί μέσω της μέτρων που καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο της διοικητικής εκτέλεσης. Στα πλαίσια της μεγάλης προσπάθειας για οικονομική ανάκαμψη  η επιτυχία στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων αποκτά μια ιδιαίτερη δυναμική, καθώς είναι αυτή που στο τέλος κρίνει την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και προσφέρει την δυνατότητα άσκησης κοινωνικής πολιτικής για την υποστήριξη των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Η υφιστάμενη κατάσταση έγινε η αφορμή για την επιλογή του αντικειμένου της παρούσας εργασίας, το οποίο είναι η προσέγγιση όχι μόνο σε εννοιολογικό-θεωρητικό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο μιας ειδικής κατηγορίας μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, των δικαστικών μέτρων και ειδικότερα του κυρωτικού κανόνα του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους. Με την ποινικοποίηση της  μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, η Φορολογική Διοίκηση απέκτησε ένα ακόμη εισπρακτικό μέτρο, το οποίο λειτουργεί ως μέσο πίεσης των φορολογούμενων, οι οποίοι επανειλημμένα καθυστερούν και δεν καταβάλλουν τις οφειλές τους, με αποτέλεσμα να γίνονται υπερήμεροι οφειλέτες. Για την υλοποίηση  της έρευνας χρησιμοποιήθηκε αρχικά βιβλιογραφική επισκόπηση για την ανάλυση των παραμέτρων λειτουργίας του κυρωτικού κανόνα σε επίπεδο ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου. Στη συνέχεια η έρευνα ολοκληρώθηκε  με τη χρήση ερωτηματολογίου τόσο για την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της ποινικής δίωξης για τη μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο στην αύξηση της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων, όσο και για τον προσδιορισμό των προβλημάτων που προκύπτουν σε καθημερινή βάση κατά την εφαρμογή του νόμου από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Απώτερος στόχος είναι η παρούσα εργασία  και τα συμπεράσματα, που προκύπτουν από αυτήν, να  βοηθήσουν στην ενίσχυση  της είσπραξης, αλλά και στον εντοπισμό και την διατύπωση λύσεων σε πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της ποινικής δίωξης για τη μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο,  με τα οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

Λέξεις κλειδιά : Δημόσια έσοδα, φορολογική παραβατικότητα, φοροϋπερημερία, μέτρα είσπραξης, ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Related Articles