Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ιωάννης Καφφές

«Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

 

 

Περίληψη

 

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα του δικαιώματος στην επαγγελματική ελευθερία, ήτοι στο δικαίωμα του ατόμου να ασκεί ελεύθερα το επάγγελμα της επιλογής του. Αρχικά, επιχειρείται ο αυτοπεριορισμός της έννοιας μέσα από την κατανόηση της σχέσης του δικαιώματος με άλλα συνταγματικά δικαιώματα και αρχές είτε αναγνωρίζοντας μια σχέση γενικού προς ειδικό, είτε διακρίνοντας την από έννοιες με κοινή καταγωγή ή παρεμφερές περιεχόμενο. 

Η έκταση, η προστασία, οι φορείς, οι αποδέκτες και οι περιορισμοί του δικαιώματος της επαγγελματικής ελευθερίας, προσεγγίζονται σε δύο επίπεδα: αφενός σε επίπεδο εθνικό, ως συνταγματικά κατοχυρωμένο ατομικό δικαίωμα, και αφετέρου σε επίπεδο ενωσιακό, ως θεμελιώδη ενωσιακή ελευθερία για τη δημιουργία και λειτουργία της κοινής αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται, η αποτύπωση του κανονιστικού πλαισίου σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο και εν συνεχεία μέσα από την παράθεση και τον σχολιασμό αποφάσεων των εθνικών Δικαστηρίων (Διοικητικά Δικαστήρια και Συμβούλιο της Επικρατείας) και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρείται η βαθύτερη κατανόηση του θεμιτού των περιορισμών της.

 

 

Σημαντικοί Όροι: Επαγγελματική Ελευθερία, Οικονομική Ελευθερία, Σύνταγμα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Περιορισμός, Ελευθερία Εγκατάστασης, Ελευθερία Παροχής Υπηρεσιών, Ενωσιακές Ελευθερίες.

Related Articles