Εφαρμογή Κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κυριάκος Κουτσαυτάκης

 

Εφαρμογή Κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης

«Μελέτη Περίπτωσης της Εταιρείας Folli Follie»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Η ανάπτυξη των σύγχρονων οικονομιών στηρίζεται σε ένα οικονομικό σύστημα με βασικούς πυλώνες τις επιχειρήσεις και τις σχέσεις που διέπουν αυτές με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η αλληλεξάρτηση αυτή οδήγησε στην εύρεση τρόπων συνύπαρξης αυτών των μερών, γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται με την εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης που ακολουθεί κάθε εταιρεία, αποτελεί την βασική προϋπόθεση για χρηστή διοίκηση, ορθή λειτουργία και διαφάνεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους.

 

 

Σημαντικοί Όροι: ενδιαφερόμενα μέρη, κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης

Related Articles