Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΤΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η δημόσια διοίκηση αποτελεί το βασικό όργανο εφαρμογής των πολιτικών της εκάστοτε κεντρικής κυβέρνησης με στόχο να παρέχει υπηρεσίες στον πολίτη και να εφαρμόζει τους νόμους. Η γραφειοκρατική δομή της δημόσιας διοίκησης συνιστά στην Ελλάδα μείζονα ανασταλτικό παράγοντα για την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα της. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ένας όμιλος επιχειρήσεων με κύριο ρόλο την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, παρουσιάζουν διάφορες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες.

Ο κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της επίδρασης της γραφειοκρατίας ως τροχοπέδη στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη των ΕΛΤΑ. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν μέσω της διεξαγωγής έρευνας πεδίου και της χρήσης ερωτηματολογίου σε στελέχη κάθε βαθμίδας του οργανισμού. Τα συμπεράσματα προέκυψαν με βάση τα αποτελέσματα και τα ευρήματα της έρευνας, ενώ με την βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε μελετήθηκε τόσο το θεωρητικό πλαίσιο όσο και τα ευρήματα άλλων ερευνών. Κεντρική επιδίωξη της μελέτης αποτέλεσε η διατύπωση προτάσεων με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του οργανισμού των ΕΛΤΑ.

Λέξεις κλειδιά: γραφειοκρατία, δημόσια διοίκηση, αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα, εργασιακή ικανοποίηση

Related Articles