ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΚΑΡΑ

 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ:

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Περίληψη

 

Η ικανοποίηση των πολιτών από τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Ανακύκλωσης των δήμων πρέπει να επιτυγχάνεται λαμβάνοντας υπόψη το θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων το οποίο ανέκαθεν ήταν και εξακολουθεί να είναι πολυδιάστατο, δυσεπίλυτο και πολυσύνθετο. Στις μέρες μας το συγκεκριμένο ζήτημα έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις και κατατάσσεται στα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διαπιστωθεί αν οι πολίτες του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου αναφορικά με το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου και την ανακύκλωση, καθώς και από τις καινοτομίες που εφαρμόζονται στον τομέα αυτό.

 

Για την υλοποίηση της εργασίας διεξήχθη έρευνα πεδίου στους πολίτες του Δήμου, καθώς επίσης πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με στελέχη της αρμόδιας για την καθαριότητα και ανακύκλωση υπηρεσίας. Η θεωρητική ανάλυση της εργασίας πραγματοποιήθηκε μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης.

 

 

Λέξεις κλειδιά: αστικά στερεά απόβλητα, ανακύκλωση, συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, μέθοδοι επεξεργασίας απορριμμάτων, καινοτομίες.

Related Articles