ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΦΑΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εστιάζει στο φαινόμενο της ηγεσίας συνδυαστικά με άλλες θεωρίες όπως είναι αυτή των κινήτρων, της συναισθηματικής νοημοσύνης και γενικά θεωρίες οι οποίες καθορίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε επίπεδο διοικητικό, οργανωτικό κλπ.

Η εργασία είναι ερευνητική, πράγμα που σημαίνει ότι πέρα από τη βιβλιογραφική της προσέγγιση αναπτύχθηκε και ερευνητικά. Το δείγμα της έρευνας ήταν 153 υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών εκ των οποίων 2 διευθυντές. Η εργασία κατέληξε συμπερασματικά ότι ο ηγέτης είναι αυτός που καθορίζει την εσωτερική λειτουργία και οργάνωση των οργανισμών, ενώ ανάλογα τη μορφή ηγεσίας επηρεάζεται από τη μια η δομή των παρεχόμενων κινήτρων και από την άλλη η ανάπτυξη των συναισθημάτων των εργαζομένων, πράγμα που επηρεάζει την ευρύτερη απόδοσή τους, αναφορικά με το αντικείμενο της εργασίας τους.

Λέξεις Κλειδιά: Ηγεσία, Κίνητρα, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Εργασιακό περιβάλλον, Δημόσιος Τομέας

Related Articles