Εφαρμογή δημοσιονομικών κανόνων και δημοσιονομική πειθαρχία

Γεωργία Κοντογιάννη

Εφαρμογή δημοσιονομικών κανόνων και δημοσιονομική πειθαρχία

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού

2010-2016

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που υφίσταται η χώρα μας από το 2010 και της αναγκαιότητας προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας  στο ευρωπαϊκό δίκαιο με την εφαρμογή δημοσιονομικών κανόνων, το δημοσιονομικό σύστημα μεταρρυθμίστηκε ριζικά. Όλοι οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (Φ.Γ.Κ.), ιδιαίτερα οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού (Δήμοι), υποχρεώθηκαν να προσαρμοσθούν στη νέα πραγματικότητα. Έχοντας ως γνώμονα την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρότι οι κρατικές επιχορηγήσεις μειώθηκαν δραματικά, εφάρμοσαν σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων προκειμένου να εξορθολογήσουν τους προϋπολογισμούς τους και να εξυγιάνουν τα οικονομικά τους στοιχεία. 

      Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η καταγραφή  όλων των νομοθετικών  μεταρρυθμίσεων κατά την περίοδο από το 2010 έως το 2016, με ανάλυση των  πολιτικών  των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων, την διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ανάληψης και παρακολούθησης υποχρεώσεων και τον ρόλο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

      Η έρευνα περιλαμβάνει αφενός ανάλυση οικονομικών στοιχείων από το Υπουργείο Εσωτερικών και σύνδεσή τους με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, αφετέρου μέσω της διεξαγωγής έρευνας πεδίου, επιδιώκεται η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών ρυθμίσεων και τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των Δήμων.  

 

Σημαντικοί όροι: Δημοσιονομικοί κανόνες, Νομοθετικές ρυθμίσεις, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμοι, Προϋπολογισμός, Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας.

 

Related Articles