Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΚΑΡΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Περίληψη

 

Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, όπως προκύπτει από έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ, 2016), παρά τις όποιες προσπάθειες που έχουν γίνει για την πάταξη αυτού, παραμένει μείζον πρόβλημα στην Ελλάδα. Η συνέχιση της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης στην Ελλάδα, επιτάσσει, περισσότερο από ποτέ, την πάταξη της φοροδιαφυγής, η οποία στερεί σημαντικά έσοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η επίδραση που ασκεί το μέγεθος των φορολογικών κυρώσεων στη φοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα, κατά πόσο ο περιορισμός των φορολογικών κυρώσεων συντελεί στην πάταξη αυτής.

Ειδικότερα, με την παρούσα εργασία, επιχειρείται να αποδειχθεί ότι οι τελευταίες νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν στο καθεστώς των φορολογικών κυρώσεων οδήγησαν σε περαιτέρω ένταση της φοροδιαφυγής και όχι στην πάταξη αυτής.

Η έρευνα επιχειρεί να καταδείξει πως το ύψος των ποινών δεν είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας για την πάταξη της φοροδιαφυγής και ότι αφ’ εαυτής η ελάφρυνση των ποινών δεν οδηγεί στην μείωση αυτής, δίχως την παράλληλη λήψη των κατάλληλων μέτρων που θα εξαναγκάσουν τους φορολογούμενους σε συμμόρφωση, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την φορολογική νομοθεσία, και κατ’ επέκταση σε αύξηση των δημοσίων εσόδων.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Φορολογικές Παραβάσεις, Κυρώσεις, Φοροδιαφυγή, Φορολογικοί Συντελεστές, Φορολογικός Έλεγχος, Φορολογική Συνείδηση.

Related Articles