Η Κοινωνική Πολιτική στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης – Φοιτητική Μέριμνα

Γεώργιος Μάλλιος

Η Κοινωνική Πολιτική στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης – Φοιτητική Μέριμνα

Περίληψη

 

Η Φοιτητική Μέριμνα αποτελεί την έκφραση της κοινωνικής πολιτικής στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.  Απαρτίζεται από ένα σύνολο παροχών και διευκολύνσεων που προσφέρονται από το κράτος, προκειμένου αυτό να εξασφαλίσει σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές την πρόσβαση όλων των πολιτών του στην ανώτατη εκπαίδευση και κυρίως αυτών που προέρχονται από τις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις.

Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη χώρα μας για μεγάλο μέρος του πληθυσμού,  ο ρόλος του κράτους καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός αλλά και δύσκολος, αφού θα πρέπει να συνδυάσει την περιοριστική δημοσιονομική πολιτική με τις αυξημένες ανάγκες για κοινωνική μέριμνα στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας. Προϋποθέσεις, όπως η σωστή κατανομή και η άριστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων είναι ιδιαίτερα σημαντικές ώστε να μεγιστοποιηθεί το κοινωνικό όφελος.

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, η παράθεση και η ανάλυση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, παρουσιάζονται οι παθογένειες και οι δυσλειτουργίες του συστήματος χορήγησης των φοιτητικών παροχών και διατυπώνονται προτάσεις για τις απαιτούμενες αλλαγές με στόχο την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων στον ευαίσθητο τομέα της Φοιτητικής Μέριμνας.

Λέξεις κλειδιά:  Κοινωνική πολιτική,  φοιτητική μέριμνα,  ανώτατη εκπαίδευση, κρατικές δαπάνες.

Related Articles