ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΤΖΙΑ ΑΘΗΝΑ

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα στον τομέα της αναδιάρθρωσης των δημόσιων υπηρεσιών, την βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους, την μεγιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων με αξιοποίηση των ικανοτήτων τους και τον περιορισμό των δαπανών λειτουργίας τους. Ο τελευταίος ιδιαίτερα παράγοντας θεωρείται μείζονος σημασίας αν ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στα πλαίσια δημοσιονομικής προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας. Για τον λόγο αυτό, θεωρήθηκε σκόπιμο στα πλαίσια της παρούσας Διπλωματικής εργασίας να παρουσιασθεί η πολιτική των συγχωνεύσεων δημόσιων υπηρεσιών και συγκεκριμένα των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών ως μέτρο εξοικονόμησης δημόσιων πόρων και πως αυτό επιδρά στους φορολογούμενους. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στο κλείσιμο δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών της Νομαρχίας Πειραιά και συγκεκριμένα των νήσων του Αργοσαρωνικού (ΔΟΥ Αίγινας - Κυθήρων - Πόρου - Σαλαμίνας - Σπετσών - Ύδρας) και της ευρύτερης περιοχής (σε πρώτη φάση ΔΟΥ Κορυδαλλού, Στ’ Πειραιά και σε δεύτερη φάση Δ’ και Γ’ Πειραιά) και ενοποίηση τους με τις ΔΟΥ Α’ Πειραιά, Ε’ Πειραιά και Νίκαιας. Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί μία κατά προσέγγιση ανάλυση της πορείας του δημόσιου κόστους συγκρίνοντας τα κυριότερα λειτουργικά έξοδα των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών πριν και μετά την συγχώνευση τους βάσει δημοσιευμένων στοιχείων που αντλήθηκαν κατόπιν έρευνας. Στο δεύτερο σκέλος της εργασίας, θα συγκεντρωθούν οι απόψεις φορολογούμενων που εξυπηρετούνταν από τις συγχωνευμένες ΔΟΥ μέσω ερωτηματολογίου προκειμένου να αντληθούν συμπεράσματα για το αν το εν λόγω μέτρο συρρίκνωσης δημόσιου κόστους επηρέασε το κόστος των φορολογουμένων και την εξυπηρέτηση αυτών. Τέλος, θα γίνει αναφορά στις φορολογικές πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να γεφυρωθούν τα κενά που προέκυψαν από το κλείσιμο των φορολογικών αυτών υπηρεσιών συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες περιοχές (δυσκολίες στην μετακίνηση και προσέγγιση του αστικού ιστού από κατοίκους των νησιών) και πρόταση νέων με σκοπό την βελτίωση των φορολογικών υπηρεσιών και την ελαχιστοποίηση του όποιου κόστους επωμίστηκαν από τον κλείσιμο των ΔΟΥ που εξυπηρετούνταν.

Η Διπλωματική εργασία δομείται ως εξής:

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή-Συγχώνευση δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών-Νομοθετικό πλαίσιο αναδιάρθρωσης ΔΟΥ

Το κεφάλαιο αυτό ξεκινάει με μια ιστορική αναδρομή των ΔΟΥ και συνεχίζει με μια  σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης τους με έμφαση στην φυσική παρουσία φορολογούμενων σε αυτές. Σε δεύτερο χρόνο, γίνεται ανάλυση του μέτρου της συγχώνευσης των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών όπως εφαρμόσθηκε σε φορολογικά συστήματα άλλων χωρών. Τέλος, θα ομαδοποιηθούν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα βήματα που ακολούθησε η φορολογική ηγεσία για την αναδιάρθρωση των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών της.

Κεφάλαιο 2: Μείωση λειτουργικού κόστους του Δημοσίου λόγω συγχώνευσης δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιασθούν βασικά λειτουργικά έξοδα των ΔΟΥ ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου και έτος την περίοδο 2011-2018, όπως αυτά επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό και αφορούν δαπάνες για την κάλυψη:

Με διαγραμματική και αριθμητική απεικόνιση των παραπάνω μεγεθών θα γίνει μια σχετική σύγκριση (πριν και μετά) με σημεία αναφοράς το κλείσιμο και συγχώνευση των ΔΟΥ της Νομαρχίας Πειραιά.

Κεφάλαιο 3: Κόστος των φορολογουμένων λόγω συγχώνευσης δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιασθεί η δομή των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη έρευνα καθώς και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις ενός συνόλου φορολογουμένων όπου ο συνήθης τρόπος εξυπηρέτησης των φορολογικών τους υποχρεώσεων άλλαξε λόγω μετακίνησης των ΔΟΥ που υπάγονταν φορολογικά.

Κεφάλαιο 4: Φορολογικές πρακτικές

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά στις φορολογικές πρακτικές που υιοθέτησε η φορολογική ηγεσία προκειμένου να αναπληρώσει το κενό που προκάλεσε η αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

Συμπληρωματικά θα προταθούν βελτιωμένες πρακτικές, όπως:

 

Κεφάλαιο 5: Διαπιστώσεις ‑ Συμπεράσματα και συνεισφορά της Διπλωματικής-Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

 

Στον επίλογο γίνεται ανακεφαλαίωση της όλης Διπλωματικής με αναφορές στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προκάλεσε η συγχώνευση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών στους δύο επιμέρους συμβαλλόμενους: Κράτος και Φορολογούμενοι και προτάσεις για σχετική μελλοντική έρευνα.

 

Σημαντικοί Όροι: Συγχωνεύσεις, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Λειτουργικό κόστος.

Related Articles