Το Ξέπλυμα Χρήματος στην Ελλάδα

Κωνσταντίνα Ευδαίμων

 

Το Ξέπλυμα Χρήματος στην Ελλάδα

Εκτίμηση των κινδύνων της χώρας και των τρωτοτήτων των μηχανισμών αντιμετώπισης

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση του κινδύνου για την νομιμοποίηση εσόδων προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας βάσει ανάλυσης των τρωτοτήτων των μηχανισμών αντιμετώπισης του φαινομένου στην Ελλάδα

Η εκτίμηση της εθνικής απειλής και της τρωτότητας ως προς το φαινόμενο του ξεπλύματος χρήματος δύναται να υποδείξει την ιεράρχηση των εθνικών δράσεων σε νομοθετικό και επιχειρησιακό πλαίσιο και να εξασφαλίσει μία αποδοτική κατανομή των εθνικών πόρων. Η απειλή διαμορφώνεται από το μέγεθος και το είδος της εγκληματικής δραστηριότητας ενώ η τρωτότητα από την ικανότητα της χώρας να καταπολεμά αποτελεσματικά το φαινόμενο του ξεπλύματος χρήματος.

Η προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο επιτρέπει την υιοθέτηση μιας σειράς ευέλικτων μέτρων, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική κατανομή πόρων και εφαρμογή προληπτικών μέτρων ανάλογα με τη φύση των κινδύνων του φαινομένου του ξεπλύματος χρήματος το οποίο σημειώνει τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Λέξεις-Κλειδιά:ξέπλυμα χρήματος, F.A.T.F, τραπεζικός τομέας, ύποπτες συναλλαγές, παραοικονομία, φοροδιαφυγή.

Related Articles