Πώς η ποιότητα της Δημοκρατίας και η έκταση της διαφθοράς επηρεάζουν την Οικονομική Ανάπτυξη μιας χώρας

Γιαννακοπούλου Ν. Ευαγγελία

Πώς η ποιότητα της Δημοκρατίας και η έκταση της διαφθοράς επηρεάζουν την Οικονομική Ανάπτυξη μιας χώρας

Περίληψη

Η διαφθορά είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό το οποίο είναι τόσο παλαιό όσο και η άσκηση εξουσίας. Δεν υπάρχουν κοινωνίες που να μη δοκιμάζονται από το φαινόμενο αυτό. Η ανάλυση της διαφθοράς είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, διότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υποκειμενική συμπεριφορά και η γενικότερη κουλτούρα μιας κοινωνίας. Η ύπαρξη διαφθοράς σημαίνει έλλειμμα «αρετής» και «αξιών». Αξίες και αρχές που διασφαλίζουν την Δημοκρατία μιας χώρας.

            Η Δημοκρατία είναι το πολιτικό σύστημα της τάξης, του μέτρου και της μεσότητας. Είναι η επιδίωξη στόχων και σκοπών σύμφωνα με τις έμφυτες ικανότητες του ατόμου σε βαθμό που να μη θίγουν την ελευθερία του άλλου και κατ’ επέκταση του κοινωνικού συνόλου. Συνεπώς, ένα φαινόμενο όπως η διαφθορά κατασπαράζει τις βάσεις της δημοκρατικής κοινωνίας η οποία στηρίζεται πάνω στον πρωτεύοντα ρόλο που κατέχουν οι αξίες οι οποίες διέπουν μια κοινωνία. Το γεγονός αυτό δημιουργεί άτομα με συμπεριφορές που αρνούνται τη συνεισφορά τους στην ευημερία της κοινωνίας και παραβιάζουν συνειδητά το νόμο, με μοναδικό σκοπό να αποσπάσουν όσο περισσότερα οφέλη.

 Η παρούσα εργασία που διεξάγεται στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΜΣ Δημόσια Οικονομική και Πολιτική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΠΑΔΑ, ασχολείται με τις σχέσεις αιτιότητας μεταξύ διακυβέρνησης, δημοκρατίας, διαφθοράς και οικονομικής ανάπτυξης. Μετά την αναφορά στον εννοιολογικό προσδιορισμό των προαναφερόμενων εννοιών, των δεικτών μέτρησής τους, τις επιπτώσεις τους στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή, εξετάζονται και τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς. Επίσης, παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση παλαιότερων ερευνών μέσω πινάκων και διαγραμμάτων σχετικών με τη διαφθορά και το επίπεδο της δημοκρατίας Ευρωπαϊκών Χωρών.

            Το στατιστικό τμήμα της εργασίας έχει πραγματοποιηθεί μέσω ερωτηματολογίου, στο οποίο καταγράφεται ο βαθμός αντίληψης της διαφθοράς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Επίσης, ερευνάται η αποτελεσματικότητα των μέτρων καταπολέμησης και οι αποφάσεις που θα πρέπει να προβούν οι ιθύνοντες για την καταπολέμηση της αρνητικής αυτής κατάστασης.

 

Σημαντικοί Όροι: Δημοκρατία - Θεσμοί – Διαφθορά –Παραοικονομία - Μέτρα Αντιμετώπιση

Related Articles