Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΥΡΟΥΜΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Η κοινωνική πολιτική του μητροπολιτικού Δήμου Αθηναίων έχει υποστηρίζει την επιχειρησιακή ικανότητα του Δήμου με την τεχνογνωσία και το αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό του, δίνοντας ώθηση στο αναπτυξιακό δυναμικό της Αθήνας ως σύγχρονης ευρωπαϊκής μητρόπολης. Η Αθήνα είναι ένα μητροπολιτικό κέντρο που διαθέτει μοναδικά αστικά και φυσικά χαρακτηριστικά, καθιστώντας το δημοφιλή προορισμό όλο το χρόνο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για μια πόλη που δεσμεύεται για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η σημερινή αστάθεια του οικονομικού περιβάλλοντος υπήρξε η κινητήρια δύναμη να τεθούν στο προσκήνιο οι παραγωγικές δυνάμεις της πόλης. μια πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη για να αντιστραφεί η αρνητική δημοσιότητα του κεφαλαίου της χώρας, επισημαίνοντας τις θετικές ιδιότητές της.

Στο πλαίσιο αυτό, η κοινωνική πολιτική του Δήμου Αθηναίων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο με το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης με στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής Ευρώπη 2020, η πόλη της Αθήνας στοχεύει στην έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της και αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που επιδεινώθηκαν πρόσφατα λόγω κρίσιμων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. Ο ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός και η επιτυχής υλοποίησή του, μαζί με την αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων και πολιτικών εργαλείων αποτελεί την κρίσιμη πρόκληση που αντιμετωπίζει η πόλη για την τρέχουσα δεκαετία.

Λέξεις  κλειδιά: Αγορά Εργασίας, Συνταξιοδοτικό  - Ασφαλιστικό Σύστημα, Δημόσια Υγεία, Διανομή Εισοδήματος – Φτώχεια - Κοινωνικός Αποκλεισμός.

Related Articles