Ο Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Αλίκη Ντελάκη

 

Ο Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών

(Business Process Reengineering -BPR-)

στη Δημόσια Διοίκηση

Μελέτη Περίπτωσης : Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

 

 

Περίληψη

 

Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και οι τάσεις που το διέπουν, όπως για παράδειγμα η τεχνολογική εξέλιξη και ο επιχειρησιακός ανταγωνισμός, ο οποίος εντείνεται σε τομείς επιχειρήσεων που αφορούν την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την ταχύτητα παράδοσης των προϊόντων τους, οδηγούν εκ των πραγμάτων σε αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων αυτών. Οι σύγχρονες αυτές τάσεις του μάνατζμεντ  δεν θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν και να  επιφέρουν αλλαγές και στη δημόσια διοίκηση, όπου οι απαιτήσεις, λόγω της αύξησης των κοινωνικών προβλημάτων και τον περιορισμό των κρατικών δαπανών, αυξάνονται και γίνονται πιο σύνθετες.  Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν και προβλήματα που υπάρχουν δεκαετίες τώρα, όπως το χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες και τα φαινόμενα διαφθοράς. Συνεπώς κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για αναθεώρηση της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, ώστε να προσαρμοστεί και να υιοθετήσει εκείνες τις μεθόδους που θα την καθιστούν παραγωγική και αποδοτική. Μια από τις μεθόδους ή τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται ήδη στο δημόσιο τομέα είναι και ο Ανασχεδιασμός των Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering-BPR) .

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ανασχεδιασμός των Επιχειρησιακών Διαδικασιών, (Business Process Reengineering-BPR), γραφειοκρατία, εκσυγχρονισμός & απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, SWOT Analysis.

Related Articles