ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Γεώργιος Κουτσουρέλης

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

 

Περίληψη

 

Αποτελεί γεγονός στις μέρες μας πως το οικονομικό έγκλημα, η διαφθορά και οι φορολογικές παραβάσεις, είναι ένα από τα κύρια στοιχεία της σύγχρονης ζωής. Τα οικονομικά και τραπεζικά σκάνδαλα, οι χρηματιστηριακές «φούσκες», τα «τοξικά» προϊόντα, οι δανειακές απάτες, οι «μίζες», η φοροδιαφυγή, η διαφθορά στην πολιτική και στη δημόσια διοίκηση, και οι κάθε λογής απάτες, υπεξαιρέσεις, απιστίες, είναι εκφάνσεις του ίδιου φαινομένου, του οικονομικού εγκλήματος ή αυτού που ονομάζεται επίσης «έγκλημα λευκού κολάρου» και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

            Αντίστοιχα, οι φορολογικές απάτες, οι απάτες στον δημόσιο τομέα και γενικά η εγκληματική δραστηριότητα που σχετίζεται με τον προσπορισμό παράνομου οικονομικού οφέλους οδηγεί την κοινωνία σε στέρηση στην υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνική πρόνοια και προστασία. Βάσει των ανωτέρω στοιχείων λοιπόν, θα λέγαμε πως βασικός στόχος της παρούσης εργασίας, είναι να εξετάσει και να αναλύσει σχετικά το φαινόμενο των φορολογικών παραβάσεων και τους τρόπους φοροδιαφυγής και διαφθοράς στις μέρες μας, κυρίως στο πεδίο λειτουργίας των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με όσα θα αναφερθούν και θα σχολιαστούν στις ακόλουθες σελίδες της εργασίας, θα λέγαμε πως βασικός σκοπός της εν λόγω εργασίας, αναφέρεται σχετικά η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που τοποθετούνται στο πλαίσιο της ανάλυσης των δεδομένων για το θέμα της ύπαρξης και αντιμετώπισης των φορολογικών παραβάσεων και διαφθοράς στην Ελλάδα στις μέρες μας.

Ως εκ τούτου, και προκειμένου η εν λόγω εργασία να θεωρείται ορθή και αποτελεσματική ως προς τα στοιχεία που εξετάζει, διαχωρίζεται σχετικά σε τέσσερα (4) κεφάλαια, με το Κεφάλαιο 1 να αναφέρεται στην Εισαγωγή της εργασίας, το Κεφάλαιο 2 οριοθετείται στην Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και στο θεωρητικό της μέρος, το Κεφάλαιο 3 αναφέρεται στην Μεθοδολογία Έρευνας και το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στα Αποτελέσματα Έρευνας με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνα ερωτηματολογίου με την χρήση του στατιστικού εργαλείου SPSS.

Λέξεις Κλειδιά – Διαφθορά, Παραβάσεις, Φορολογία, Κράτος, Αντιμετώπιση, Μαύρο Χρήμα, Πρόστιμα, Πολίτες, Νόμοι

Related Articles