Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα

Σβαρνιάς Γεώργιος

 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα

Μελέτη Περίπτωσης: Η Τελωνειακή Υπηρεσία

 

Περίληψη

 

Η κατάσταση που επικρατεί στη Δημόσια Διοίκηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα περιβάλλον όπου συνυπάρχουν  διαδικασίες παραδοσιακού γραφειοκρατικού μοντέλου και προσπάθειες εφαρμογής διαδικασιών Νέου Δημόσιου Management (Ν.Δ.Μ.) και Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.). Η  παρούσα  εργασία  αποσκοπεί να διερευνήσει τα ερωτήματα σχετικά με τα αίτια, αλλά και να αναζητήσει τις  καλύτερες επιλογές, εξετάζοντας την Τελωνειακή Υπηρεσία εάν και σε ποιο βαθμό υπάρχουν συνθήκες Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ (Ν.Δ.Μ.) και σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται οι αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.).

Στην Ελλάδα συναντούμε για πρώτη φορά στοιχεία της Δ.Ο.Π. στο ν.2880/2001/ΦΕΚ 9-3.09.2001 «πρόγραμμα Πολιτεία για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». Ωστόσο ο ν.3230/2004/ΦΕΚ-44.02.2004  «Καθιέρωση ενός συστήματος διοίκησης με στόχους μέτρησης της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» εισήγαγε ρυθμίσεις που αναθεωρούσαν  την παγιωμένη αντίληψη της κοινωνίας για τον γραφειοκρατικό, έως τότε,  δημόσιο τομέα. Έκτοτε ψηφίστηκαν και άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα εφαρμογής διαδικασιών Ν.Δ.Μ. και Δ.Ο.Π. στον δημόσιο τομέα .Η Τελωνειακή  Υπηρεσία, από την 1η Μαΐου 2017 ανήκει στη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), συνιστά χαρακτηριστικό παράδειγμα μελέτης εφαρμογής της  Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με την καταγραφή των αδυναμιών αλλά καν δυνατών της σημείων.

 

 

 

Σημαντικοί Όροι:  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Νέο Δημόσιο Management, Τελωνειακή Υπηρεσία, Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης.

Related Articles