ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κουτσογιάννη Λ. Ελένη

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ:  Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των αλλαγών μέσω της νομοθεσίας στην φορολογία ακίνητης περιουσίας στη Ελλάδα, τόσο κατά την μεταβίβασή της όσο και κατά την διάρκεια κατοχής της και κατά πόσο μπορούν με τα μέσα απεικόνισης και είσπραξης που διαθέτει η φορολογική αρχή να συμβάλουν στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. Θα παρουσιαστούν οι θεωρίες για την φορολογία περιουσίας και οι φόροι που επιβάλλονται στην Ελλάδα στην απόκτηση νέων ακινήτων (πχ φόρος μεταβίβασης ακινήτων ,φόρος κληρονομιάς και δωρεάς ) όσο και στην κατοχή ακίνητης περιουσίας (όπως πχ Φ.Μ.Α.Π , Φ.Α.Π, Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) Ο στόχος της έρευνας έχει σκοπό να δείξει πώς η φορολογική αρχή απεικόνιζε την ακίνητη περιουσία και εισέπραττε τους αναλογούντες κατά περίοδο φόρους και με τι διοικητικό κόστος , και πώς οι νέες μορφές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο φορολογίας της.

Λέξεις κλειδιά : ακίνητη περιουσία, φόρος ακίνητης περιουσίας, φόρος κληρονομιάς, φόρος μεταβίβασης ακινήτων, φόροι κατοχής ακίνητης περιουσίας.

Related Articles