ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

ΣΕΦΕΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

 

Περίληψη

 

            Η έρευνα  της παρούσας εργασίας σχετίζεται με την αποδοτικότητα των φοροεισπρακτικών μηχανισμών συγκριτικά με τα χαρακτηριστικά του ιδανικού φορολογικού συστήματος.

            Πιο συγκεκριμένα, μελετάται το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας και οι διακλαδώσεις του, όπως είναι η φορολογία των Φυσικών και των Νομικών Προσώπων. Επιπλέον αναλύονται τόσο  ο τρόπος λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων όσο και οι κανόνες λειτουργίας των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών. Γίνεται μια αναφορά στις θεωρίες των φόρων και στις παράνομες πρακτικές της φοροφυγής και της παραοικονομίας. Τέλος, γίνεται μία κριτική ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των φοροεισπρακτικών μηχανισμών και εκτιμάται κατά πόσο ευνοούν την ελληνική οικονομία, άλλα και τις πρακτικές που πρόκειται να εφαρμοστούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα επιδιώκεται και η καταγραφή των απόψεων ενός δείγματος εργαζομένων στις αρμόδιες υπηρεσίες. Με την αξιοποίηση των συγκεντρωμένων στοιχείων  (ερωτηματολόγιο και βιβλιογραφία) επιχειρείται η εστίαση στις βασικότερες προβληματικές εκφάνσεις του συστήματος, αλλά και η πρόταση τρόπων εξυγίανσής του.

 

Λέξεις – Κλειδιά: Αποδοτικότητα Μηχανισμού Είσπραξης, Φορολογία Φυσικών / Νομικών Προσώπων, Φορολογικός Συντελεστής, Φορολογικό Σύστημα, Φοροδιαφυγή, Φοροαποφυγή, “Φοροφυγή”

Related Articles