Δεύτερη Γενιά Μεταναστών στην Ελλάδα - Η Συμβολή των Υπηρεσιών Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στη Νομιμοποίηση και Ενσωμάτωσή της

Ίσκου Μαρία

 

Δεύτερη Γενιά Μεταναστών στην Ελλάδα - Η Συμβολή των Υπηρεσιών Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στη Νομιμοποίηση και Ενσωμάτωσή της

 

Περίληψη

 

Η συγγραφή της παρούσας εργασίας στοχεύει στη μελέτη μιας πραγματικότητας που έχει συντελεστεί στην ελληνική επικράτεια από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, αυτής των μεταναστευτικών ροών προς την χώρα μας. Θα παρουσιαστεί ο τρόπος που αντιμετώπισε η Ελλάδα το φαινόμενο αυτό σε επίπεδο θεσμικό και θα επιχειρηθεί να διαπιστωθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και η συμβολή τους στη νομιμοποίηση, η οποία οδηγεί και στην ομαλή ενσωμάτωση των μεταναστών στον ελληνικό τρόπο ζωής. Η εργασία θα επικεντρωθεί στον πληθυσμό της δεύτερης γενιάς, ομάδα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, με την ένταξή της στο εκπαιδευτικό σύστημα, αποκτά μελλοντικά καλύτερες προϋποθέσεις για την ενσωμάτωσή της στην κοινωνική ζωή της χώρας. Πρόκειται για παιδιά μεταναστών που είτε εισήλθαν στη χώρα σε μικρή ηλικία με τους γονείς τους, είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα και προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας. Η έρευνα στοχεύει στην ανάδειξη του βαθμού ενσωμάτωσης της συγκεκριμένης ομάδας μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

 

 

Λέξεις – κλειδιά: Μετανάστευση, δεύτερη γενιά, υπηρεσίες μετανάστευσης, νομιμοποίηση, ενσωμάτωση, αποτελεσματικότητα, άδειες διαμονής.

Related Articles