Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

 

«Κ.Ε.Δ.Ε»

Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

                                                            Περίληψη

                                                            

Η είσπραξη των φορολογικών εσόδων, είναι η πρωταρχική, η ζωτική, η ύψιστη λειτουργία του μηχανισμού της φορολογικής διοίκησης. Η άμεση είσπραξη της συνολικά βεβαιωμένης οφειλής, αποτελεί συντελεστικό παράγοντα της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας μας. Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί η σημασία της είσπραξης των Δημοσίων εσόδων, ως αναπόσπαστο κομμάτι της οργανωτικής δομής του κράτους, μέσα από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με την εφαρμογή των μέτρων του, τα οποία μέτρα αποκτούν μία ιδιαίτερη δυναμική, λόγω της μνημονιακής πολιτικής, που έχει επιβληθεί στην χώρα, στα πλαίσια της ομαλής λειτουργίας της Ευρωζώνης. Στόχος του παρόντος πονήματος είναι η προσέγγιση της αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους όχι μόνο σε θεωρητικό-νομικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, με γνώμονα τα προβλήματα που ανακύπτουν σε καθημερινή βάση, κατά την προσπάθεια εφαρμογής των μέτρων είσπραξης, όπως οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ορίζουν, από τους ελεγκτές αναγκαστικής είσπραξης, στο πλαίσιο της επίτευξης στόχου, δηλαδή της αύξησης της εισπραξιμότητας των Δημοσίων εσόδων. Αρχικά γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του φόρου από την Αρχαία Αίγυπτο, μέχρι και σήμερα. Με την επεξήγηση των βασικών εννοιών της Διοικητικής Εκτέλεσης, των Δημοσίων Εσόδων, του Νόμιμου τίτλου και της Βεβαίωσης, επικεντρωνόμαστε στο νομικό πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης στο οποίο στηρίζεται η κατά Κ.Ε.Δ.Ε. είσπραξη δημοσίων εσόδων. Στη συνέχεια, δίνεται μία συνοπτική εικόνα του νόμου του Κρατικού Προϋπολογισμού, προσπαθώντας να αποσαφηνιστεί η έννοια της σημαντικότητάς του στη χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας, με τον περιορισμό του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διαδέχεται τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και όπως προκύπτει από την Έκθεση Απολογισμού της Α.Α.Δ.Ε για το 2017, η στοχοθεσία που καθορίστηκε με το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2017, αποδεικνύει  όχι μόνο την συνεχόμενη αύξηση των ληξιπροθέσμων οφειλών, αλλά και τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται ο  εισπρακτικός  μηχανισμός  για την επίτευξη  του επιθυμητού στόχου, την αύξηση δηλαδή της είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων. Εν συνεχεία, παρατίθενται φορολογικά συστήματα και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, εστιάζοντας κυρίως στις μεθόδους είσπραξης των δημοσίων εσόδων αυτών. Η θεωρητική προσέγγιση ολοκληρώνεται με την μεθοδολογία εφαρμογής των Ασφαλιστικών, Διοικητικών, Αναγκαστικών  και Δικαστικών μέτρων  είσπραξης του Κ.Ε.Δ.Ε.. Θα ήταν ευκταίο  η  παρούσα εργασία και τα συμπεράσματα, που προκύπτουν από αυτήν να  χρησιμεύσουν στην ενίσχυση  της είσπραξης, αλλά και στον εντοπισμό και την διατύπωση λύσεων σε πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κατά ΚΕΔΕ μέτρων είσπραξης, με τα οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

 

Λέξεις κλειδιά: Δημόσια έσοδα, εκτελεστός τίτλος, Αναγκαστική Είσπραξη, Ασφαλιστικά μέτρα, Διοικητικά μέτρα, Αναγκαστικά μέτρα, Δικαστικά μέτρα, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Related Articles