Οι επιδράσεις και οι προοπτικές της λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη: Η περίπτωση του Δήμου Αθηναίων

Γεώργιος Βλάχος

«Οι επιδράσεις και οι προοπτικές της λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη: Η περίπτωση του Δήμου Αθηναίων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Η Δημοτική Αστυνομία συνιστά ένα θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, που λειτουργεί ουσιαστικά στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια, με συγκεκριμένες και σαφώς προσδιορισμένες αρμοδιότητες και με δυνατότητα άσκησης ελέγχου για την τήρηση των ρυθμίσεων που αφορούν θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. Αποτελεί θεσμό φιλικό προς τον πολίτη, ανθρωποκεντρικό, με μεγάλη κοινωνική χρησιμότητα, ο οποίος συναντάται πλέον στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, καθώς και να προβάλλει τα προβλήματα και τις παθογένειες της λειτουργίας του, συμβάλλοντας, ει δυνατόν, στην ενίσχυση και περαιτέρω επέκτασή του στους περισσότερους δήμους της Ελλάδας. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι η Δημοτική Αστυνομία, όπου πλέον υφίσταται, λειτουργεί ως αυτοτελής υπηρεσία των Πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ασκεί συγκεκριμένες αλλά σημαντικές  αρμοδιότητες τοπικού χαρακτήρα. Συνεπώς, η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του θεσμού, συντελεί στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, επιβλέπει την εύρυθμη λειτουργία της σύγχρονης πόλης και επομένως συμβάλλει στη γενικότερη κοινωνική ειρήνη και ευημερία.

 

Λέξεις κλειδιά: Δημοτική Αστυνομία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΟΤΑ α΄ βαθμού, Δήμος Αθηναίων.

Γούτσου Αντωνία         

Related Articles