Σύγχρονες μορφές οργάνωσης και διοίκησης στο πλαίσιο του νέου δημόσιου μάνατζμεντ: η περίπτωση της Α.Α.Δ.Ε.

Αναστασία Αναγνώστου

 

“Σύγχρονες μορφές οργάνωσης και διοίκησης στο πλαίσιο του νέου δημόσιου μάνατζμεντ: η περίπτωση της Α.Α.Δ.Ε.”

 

 

Περίληψη

 

 

Η έννοια του νέου δημόσιου μάνατζμεντ αποτελεί μία αντιπρόταση στα πιο ιεραρχικά και παραδοσιακά μοντέλα δημόσιας διοίκησης, με αποτέλεσμα τον εξωστρεφή προσανατολισμό προς τους πολίτες – πελάτες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την οικονομικότητα των διοικητικών δράσεων. Για να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα είναι απαραίτητη η μέγιστη ικανοποίηση των εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο για έναν οργανισμό.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το βαθμό αποτελεσματικότητας της υιοθέτησης των πρακτικών του νέου δημόσιου μάνατζμεντ και την επίδρασή της στην ικανοποίηση των εργαζομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μέσα από τη μελέτη περίπτωσης για την Α.Α.Δ.Ε και την ποσοτική έρευνα με εργαλείο το ερωτηματολόγιο, φαίνεται πως το νέο δημόσιο μάνατζμεντ έχει βελτιώσει το επίπεδο των διαδικασιών της Α.Α.Δ.Ε. Επίσης, ο βαθμός της αποτελεσματικότητας (βελτίωσης) φαίνεται πως επιδρά στην ικανοποίηση των εργαζομένων της Α.Α.Δ.Ε.

Η παρούσα έρευνα ενισχύει την υπάρχουσα γνώση αναφορικά με  το νέο δημόσιο μάνατζμεντ και την εφαρμογή του στους οργανισμούς, ενώ συνάμα δίνονται σημαντικές κατευθύνσεις στη διοίκηση του εξεταζόμενου οργανισμού για συνεχή βελτίωση των διαδικασιών του μέσω του νέου δημόσιου μάνατζμεντ και επίτευξη της μέγιστης ικανοποίησης των εργαζομένων του.

 

Σημαντικοί Όροι:  Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, Αποτελεσματικότητα, Ικανοποίηση εργαζομένων,  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

 

Related Articles