Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αγορίτσα Κόκκορη

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μελέτη περίπτωσης

« ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Η έννοια της «Διαχείρισης του Δημοσίου Υλικού» περιλαμβάνει  ένα ευρύτατο πεδίο και ανέκαθεν αποτελούσε αναγκαιότητα για ένα κράτος.

Σε διάφορες χρονικές περιόδους, καλείται το κράτος να αναλάβει τη διαχείριση πλεονάζοντος, μη αναγκαίου πεπαλαιωμένου ή  άχρηστου υλικού, που ήδη του ανήκει ή περιέρχεται στη κυριότητά του από ποικίλα αίτια.

Η ανάληψη αυτής της υποχρέωσης, προκύπτει για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση χώρου και πόρων,  την επιδίωξη κέρδους, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την κοινωνική πρόνοια και για πολλούς ακόμη κοινωνικούς λόγους.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας της διαχείρισης αυτού του πλεονάζοντος, πεπαλαιωμένου και άχρηστου δημοσίου υλικού, ανεξαρτήτου οικονομικής αξίας, οι μηχανισμοί διαχείρισής του καθώς και τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Επίσης, να τονισθεί και να δοθεί έμφαση στη σημασία της Διαχείρισης του Δημοσίου Υλικού. Να αποδειχθεί ότι η αναγκαιότητα της διαχείρισης αυτής πρέπει να συντελείται από έναν κρατικό φορέα, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία, που οι δραστηριότητες και λειτουργίες όλων των φορέων τίθενται υπό δημοσιονομική αμφισβήτηση. Ειδικά τώρα που κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική η αξιολόγησή τους είναι  πολύ σπουδαίο  να καταφέρουν να επιτύχουν τη διατήρηση  ενός αποτελεσματικού λόγου κόστους-οφέλους.

Η δομή της εργασίας αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην έννοια, στην ιστορική αναδρομή όπως διαμορφώθηκε από την μεταπολεμική περίοδο και στο θεσμικό πλαίσιο της  διαχείρισης του δημοσίου υλικού. Περιγράφονται ο πρώτος οργανωμένος κρατικός φορέας και τα στάδια μετατροπής του,  οι μηχανισμοί αγοραπωλησίας και διακίνησης του δημοσίου υλικού μέσω αυτού του φορέα, καθώς και τα επιτεύγματά του. 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από τη λειτουργία μέχρι τώρα αυτού του κρατικού φορέα, και οι προτάσεις για ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης και αξιοποίησης του πλεονάζοντος, πεπαλαιωμένου και άχρηστου δημοσίου υλικού στη χώρα μας. Σε αυτό το μέρος, θα παρουσιαστούν συμπεράσματα βασισμένα σε ανάλυση, κατόπιν επεξεργασίας SPSS statistics 17.0 με την μεθοδολογική προσέγγιση ερωτηματολογίων.

Η εργασία τελειώνει με μια γενική εκτίμηση κατά την κρίση και γνώμη του συγγραφέα σχετικά με τις προοπτικές του συστήματος διαχείρισης δημοσίου υλικού και συμπυκνώνεται στο εξής: Οι συνεχείς μέχρι σήμερα μετατροπές της νομικής σύστασης του κρατικού φορέα διαχείρισης δημοσίου υλικού δυσχέραινε την ομαλή λειτουργία του και την αποτελεσματικότητά του.  Η τελική διαμόρφωση του φορέα αυτού ως τελωνειακή διεύθυνση, με τα σωστά εργαλεία και την απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών, θα βελτιώσει ορισμένες δύσκολες πτυχές της διαχείρισης δημοσίου υλικού, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των κατασχεμένων ειδών, και στην ενίσχυση της συμμετοχής περισσότερων δημοσίων φορέων στο κομμάτι που λέγεται «διαχείριση του δημοσίου υλικού» προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.

 

Σημαντικοί Όροι: Οργανισμός, Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, δημοπρασίες, παραχωρήσεις,  δημόσια υλικά , αζήτητα, κοστολόγηση, κατασχεμένα.

Related Articles