Νέες αναδυόμενες μορφές απασχόλησης στην Ε.Ε. και την Ελλάδα

Παναγιώτα Μιχαηλίδου

Νέες αναδυόμενες μορφές απασχόλησης στην Ε.Ε. και την Ελλάδα

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενη ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας. Οι εξελίξεις στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για ευελιξία τόσο από την πλευρά των εργοδοτών, όσο και των εργαζομένων, έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση νέων μορφών απασχόλησης στην Ευρώπη οι οποίες έχουν αλλάξει τον παραδοσιακό τύπο απασχόλησης. Η ευελιξία που συνεπάγονται οι νέες μορφές απασχόλησης έχει θεωρηθεί ως σημαντικός παράγοντας δημιουργίας θέσεων εργασίας και ανάπτυξης της αγοράς εργασίας.

Ωστόσο οι νέες τάσεις φαίνεται να έχουν οδηγήσει επίσης σε αστάθεια και αυξημένη έλλειψη νομικών προβλέψεων σε ορισμένες σχέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αποτελούν αντικείμενο ασαφών ή αθέμιτων πρακτικών και να συναντούν εμπόδια στην διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωμάτων τους. Επιπλέον, ενυπάρχει ο κίνδυνος κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, αν το αποτέλεσμα είναι ο αυξανόμενος κατακερματισμός των θέσεων εργασίας που κατεξοχήν συνδέονται με χαμηλό εισόδημα και περιορισμένη κοινωνική προστασία.

Στην Ελλάδα, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης υπήρξε αύξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, καθώς και της αδήλωτης εργασίας. Παράλληλα, αρκετές από τις νέες μορφές απασχόλησης έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη χώρα μας, χωρίς να υφίσταται γι’ αυτές σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Η παρούσα εργασία διερευνά τα χαρακτηριστικά των νέων μορφών απασχόλησης που προσδιόρισε η έρευνα του Eurofound (2015), στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και στην Ελλάδα. Διερευνώνται επίσης οι συνέπειες στους όρους και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στο σύστημα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής διαβούλευσης, με τελικό σκοπό να αναδειχτούν τόσο τα νομοθετικά κενά σε εθνικό επίπεδο, όσο και η ανάγκη εισαγωγής ρυθμίσεων για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 

Σημαντικοί Όροι: ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ευελιξία και ασφάλεια, πολυπρόσωπη ενοχική σχέση, εναλλαγή θέσεων εργασίας, περιστασιακή απασχόληση, προσωρινή διαχείριση,  κινητή εργασία μέσω χρήσης ΤΠΕ, εργασία με εργόσημο, εργασία με χαρτοφυλάκιο, εργασία βάσει του μοντέλου του πληθοπορισμού, συνεργατική απασχόληση.

Related Articles