Η Νέα Δημόσια Διοίκηση στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα

Ανεζίνα Πουλάκη

 

Η Νέα Δημόσια Διοίκηση στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα 

Περίληψη

Η μελέτη της δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών στοχαστών και σχετίζεται κυρίως με τη διερεύνηση των προβλημάτων που παρουσιάζει η ελληνική διοικητική πραγματικότητα, ενώ επικεντρώνεται στις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση της οργάνωσης, της λειτουργίας και στελέχωση της δημόσιας διοίκησης (Κτιστάκης, 2014). Έτσι υπάρχουν πολλοί μελετητές του διοικητικού φαινομένου που υποστηρίζουν την ανάγκη ριζικής αλλαγής της δημόσιας διοίκησης και του εκσυγχρονισμού της μέσω της υιοθέτησης διοικητικών παραδειγμάτων, κυρίως από τις αγγλοσαξονικές χώρες. Η Νέα Δημόσια Διοίκηση αποτελεί ένα διοικητικό πλαίσιο αλλαγών και πρακτικών που «γεννήθηκε» υπό συνθήκες ύφεσης, προέρχεται από την εμπειρία του ιδιωτικού τομέα και απεικονίστηκε ως η καταλληλότερη «λύση».

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική δημόσια διοίκηση, στα χρόνια πριν από την κρίση, προσπάθησε να κατανοήσει τη μεθοδολογία, τις αρχές της Νέας Δημόσιας Διοίκησης και στη συνέχεια να εφαρμόσει πολιτικές οργάνωσης, προγραμματισμού, στόχευσης, ποιότητας, μέτρησης της απόδοσης και αξιολόγησης της δράσης της.

Με βάση τα παραπάνω, η σημασία αυτής της έρευνας συνοψίζεται στα ακόλουθα:

Λέξεις Κλειδιά: Νέα Δημόσια Διοίκηση, Δημόσια Διοίκηση, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,  Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, Εκσυγχρονισμός Δημόσιας Διοίκησης.

Related Articles