ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

Χριστίνα Τσάπρα

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο συχνά αναφορά στον κοινωνικό ρόλο του κράτους σε δημόσιους διαλόγους, σε συζητήσεις μεταξύ  πολιτικών προσώπων και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η οικονομική κρίση και οι συνέπειες της, δηλαδή η αύξηση του κόστους ζωής, η άνοδος της ανεργίας και η δραματική μείωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών, που πλήττει κυρίως τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ως αντίβαρο τους προβάλλεται η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Έχοντας ως σκοπό  διαχρονικά, την προστασία του ανθρώπου από τους κοινωνικούς κινδύνους (γηρατειά, ασθένειες, ανεργία) αποτελεί λογικό επιχείρημα η ενίσχυση του, ώστε να καταπολεμηθούν τα προβλήματα που ενέτεινε η οικονομική κρίση τόσο παγκόσμια όσο και στην Ελλάδα.

Σχεδόν παράλληλα, εισήχθη στην χώρα μας μια νέα οργανωτική δομή των Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού,(2006) η οποία στόχευε στην απόδοση μεγαλύτερης εξουσίας  σε αυτούς ενισχύοντας την  αυτοτέλεια και την αυτονομία τους. Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, πλείστες αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν στους Δήμους, είτε ως αποκλειστικές, είτε ως  επικουρικές. Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων συνεχίστηκαν και διευρύνθηκαν με το Ν.3852/2010 που φέρει τον τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

Είναι λοιπόν αυταπόδεικτο ,ότι για να μπορέσει κανείς να αναφερθεί στην κοινωνική πολιτική όπως αυτά εκφράζεται από το κεντρικό κράτος, δεν μπορεί να παραβλέψει τον ρόλο των Ο.Τ.Α. Οι δήμοι μέσω της παροχής των  υπηρεσιών τους εκφράζουν την πολιτική του κράτους ,και μεταφέρουν ως πρώτο επίπεδο επαφής του πολίτη με αυτό τις ανάγκες και απατήσεις του. Υπάρχει δηλαδή μια σχέση αλληλεπίδρασης. Επιπλέον θα πρέπει να εξετάσει τις κατευθύνσεις που δίνονται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση ,δεδομένου ότι η Ελλάδα με την ένταξη της και την υπογραφή των Συνθηκών και των Πρωτοκόλλων που τα όργανα της εκδίδουν δεσμεύεται να τις ακολουθήσει. Στα πλαίσια αυτά κινείται και η παρακάτω εργασία ,εξετάζοντας ως μελέτη περίπτωσης τον Δήμο Λεβαδέων στην Βοιωτία.

 

 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικό κράτος, κοινωνική πολιτική, Ο.Τ.Α , ,κοινωνικές υπηρεσίες, Ευρωπαϊκή Ένωση ,Πρόγραμμα Καλλικράτης, Δήμος Λεβαδέων.

Related Articles