Η διάσταση της ποιοτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και η επίδρασή της στην επαγγελματική εκπαίδευση

Κουρεμάδη Γεωργία

«Η διάσταση της ποιοτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και η επίδρασή της στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Μελέτη περίπτωσης το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού.»

Περίληψη

 

H εκπαίδευση στη σύγχρονη κοινωνία επιτελεί πολλές λειτουργίες. Λόγω του σημαντικού της ρόλου αλλά και του πλήθους των λειτουργιών της, η εκπαίδευση μπορεί από την πλευρά της να συμβάλλει στη δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση που βιώνει η χώρα μας την τελευταία δεκαετία. Η εκπαίδευση αποτελεί το βασικό παράγοντα που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην οικοδόμηση της χώρας. Αυτός είναι ο λόγος που η ποιότητα στην εκπαίδευση απασχολεί όχι μόνο την Ελληνική κοινωνία αλλά και την παγκόσμια κοινότητα. Στόχος της εν λόγω εργασίας είναι να ερευνηθεί η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση στην Ελλάδα σε συσχέτιση με το βαθμό υιοθέτησης της έννοιας στη διάσκεψη του ΟΗΕ το 2015. Γι’ αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από 55 καθηγητές και 212 μαθητές στο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τον ικανοποιητικό βαθμό επιμόρφωσης των  εκπαιδευτικών, το καλό επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, την ύπαρξη μηχανισμών μέτρησης της απόδοσης των μαθητών, τη θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο θεσμό της μαθητείας καθώς και τη μέτρια αποδοχή τους όσον αφορά τους μηχανισμούς λογοδοσίας. Άρα τόσο οι καθηγητές όσο και οι μαθητές αντιλαμβάνονται και αξιοποιούν τα στοιχεία και τους τρόπους υιοθέτησης των νέων πρακτικών στη τεχνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε σχέση με την έννοια της ποιοτικής εκπαίδευσης όπως αυτή ορίζεται από τα κριτήρια που θέτει η UNESCO.

 

Λέξεις κλειδιά: Ποιοτική εκπαίδευση, Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Ηνωμένα Έθνη

Related Articles