Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός στο Χώρο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Παπαλάκη Ευαγγελία

 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός στο Χώρο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μελέτη Περίπτωσης των ΟΤΑ Α’ Βαθμού

της Περιφέρειας Αττικής.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη χρησιμότητα του στρατηγικού σχεδιασμού και ειδικότερα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ α΄ βαθμού,  καθώς και να εξετάσει σε ποιο βαθμό οι δήμοι καταρτίζουν επιχειρησιακά προγράμματα. Ο στρατηγικός σχεδιασμός συνιστά μια διαδικασία με την οποία ένας δήμος ή μία περιφέρεια οραματίζεται το μέλλον και προβλέπει τις αναγκαίες διαδικασίες για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων.

Το αίτημα για βελτίωση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Οι ΟΤΑ με τα επιχειρησιακά τους προγράμματα προωθούν την τοπική ανάπτυξη και συμβάλλουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Λέξεις κλειδιά:  στρατηγικός σχεδιασμός, στρατηγικό μάνατζμεντ,  επιχειρησιακά προγράμματα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, τοπική ανάπτυξη

Related Articles