ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Χριστίνα-Ιωάννα Χαντανή

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Πώς διαμορφώνονται τα δικαιώματα των ασθενών μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στο ασφαλιστικό και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

 

Περίληψη

Η οικονομική κρίση και η ύφεση που πλήττει τη χώρα μας –και όχι μόνο- τα τελευταία χρόνια, και η ένταξή της σε μνημονιακές δεσμεύσεις, είχαν ως αποτέλεσμα ραγδαίες αλλαγές σε όλους τους τομείς των ασκηθεισών πολιτικών και βίαιες προσαρμογές σε πιο νεοφιλελεύθερα μοντέλα διακυβέρνησης.  Το ασφαλιστικό σύστημα βρέθηκε για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο, ίσως αυτή τη φορά εντονότερα από ποτέ· σε κάθε περίπτωση, με πιο καθοριστικό και καταλυτικό τρόπο. Παράλληλα, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που υπήρξε και εξακολουθεί να είναι ο μεγάλος ασθενής του ελληνικού συστήματος υγείας, επιχειρείται να αναμορφωθεί και να καταστεί πράγματι λειτουργική και αποτελεσματική. Μέσα στο πλαίσιο αυτό επέρχονται νομοθετικές αλλαγές τόσο στο ασφαλιστικό όσο και το σύστημα υγείας.  Όμως, η δημοσιονομική λιτότητα που επιβλήθηκε είχε χωρίς άλλο επίπτωση και στα λεγόμενα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, όπως η κοινωνική ασφάλιση και η υγεία.

          Σκοπός, επομένως, της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στο ασφαλιστικό και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αν αυτές ήταν, και σε ποιο βαθμό, αναγκαίες.  Να αναλύσει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και μη ασθενών τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και ενωσιακό. Να ερευνήσει μέσα από συγκριτική μελέτη με όσα προστάζουν οι διεθνείς και ενωσιακοί κανόνες δικαίου, αλλά και η πρακτική άλλων χωρών, αν συμβάλλει η πρόσφατη αλλαγή στη σχετική νομοθεσία στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και ασθενών.  Και σε κάθε περίπτωση να ερευνήσει αν αυτές οι αλλαγές (οι νεοϊδρυθείσες ΤοΜΥ, ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού, ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενούς κλπ) έχουν βρει πρόσφορο έδαφος ή/και τυγχάνουν αποδοχής από τους πολίτες.

 

 

 

Λέξεις – κλειδιά: Ασφαλιστικό Σύστημα, Kοινωνική Aσφάλιση, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), δικαιώματα ασθενών, Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ).

Related Articles