Η Αποτελεσματικότητα των Εκ Των Υστέρων Ελέγχων στα Ελληνικά Τελωνεία

Χριστίνα Αφεντάκη

«Η Αποτελεσματικότητα των Εκ Των Υστέρων Ελέγχων στα Ελληνικά Τελωνεία»

Περίληψη

 

Στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, η Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση του υγιούς διεθνούς εμπορίου μέσω της διενέργειας τελωνειακών ελέγχων. Μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες ελέγχων είναι οι εκ των υστέρων έλεγχοι. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας των εκ των υστέρων ελέγχων και η διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς τους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ταυτόχρονα διερευνάται ο ρόλος διαφόρων παραγόντων στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων αυτών, όπως ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων ICISnet και ELENXIS και του υποσυστήματος Ανάλυσης Κινδύνου, ο ρόλος της επιμόρφωσης των τελωνειακών υπαλλήλων, της διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής των τελωνείων και της συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. και διεθνών φορέων.

Για τη διερεύνηση των ανωτέρω ζητημάτων θα διενεργηθεί βιβλιογραφική έρευνα και θα διανεμηθεί ερωτηματολόγιο στους τελωνειακούς υπαλλήλους Κεντρικών υπηρεσιών, Τελωνείων Αττικής και ΕΛ.ΥΤ. Αττικής. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα υποδείξουν ποιοι παράγοντες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των εκ των υστέρων ελέγχων, ώστε να διαπιστωθεί με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους.

 

.

Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία, εκ των υστέρων τελωνειακοί έλεγχοι, αποτελεσματικότητα, διευκόλυνση διεθνούς εμπορίου

Related Articles